ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ผลของการเคลือบอัลจิเนตและเจลแลนกัมแบบไมโครอิมัลชั่นต่อคุณภาพมะม่วงเขียวเสวยตัดแต่งพร้อมบริโภค : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ผลของการเคลือบอัลจิเนตและเจลแลนกัมแบบไมโครอิมัลชั่นต่อคุณภาพมะม่วงเขียวเสวยตัดแต่งพร้อมบริโภค : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Effect of alginate and gellan-based microemulsion coating on qualities of fresh-cut mango
Creator
ระจิตร สุวพานิช.
Subject
มะม่วง -- พันธุ์เขียวเสวย -- คุณภาพ -- วิจัย
Subject
มะม่วง -- พันธุ์เขียวเสวย -- วิจัย
Subject
การเคลือบผิว (ผลิตผลเกษตร) -- วิจัย
Subject
สจล -- วิจัย
Subject
สจล.คณะอุตสาหกรรมเกษตร -- วิจัย
Description
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Description.Abstract
การศึกษาผลของสารเคลือบโซเดียมแอลจิเนตและเจลแลนกัมที่มีผลต่อคุณภาพและความ ปลอดภัยของมะม่วงเขียวเสวยตัดแต่งพร้อมบริโภคระหว่างการเก็บรักษา โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเป็นการหาสูตรที่เหมาะสมของสารเคลือบโซเดียมแอลจิเนต 2 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักต่อปริมาตร) หรือสารเคลือบเจลแลนกัม 0.5 เปอร์เซ็นต์ (นํ้าหนักต่อปริมาตร) ร่วมกับการใซ้กลีเซอรอล 0.25- 2 เปอร์เซ็นต์ (นํ้าหนักต่อปริมาตร) และนํ้ามันดอกทานตะวัน 0.025, 0.05และ 0.125 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักต่อนํ้าหนัก) วางแผนการทดลองแบบ Box-Behnken ประเมินผลการทดลองจากการสูญเสียนํ้าหนัก และ ลักษณะปรากฏโดยรวมของชิ้นมะม่วงเขียวเสวยที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 98.9 และ 33 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 16 ชั่วโมง ผลการประเมินพบว่ามะม่วงเขียวเสวยที่เคลือบด้วยโซเดียมแอลจิเนต 2 เปอร์เซ็นต์ (นํ้าหนักต่อปริมาตร) ร่วมกับกลีเซอรอล 2 เปอร์เซ็นต์ (นํ้าหนักต่อปริมาตร) และนํ้ามันดอกทานตะวัน 0.025 เปอร์เซ็นต์ (นํ้าหนักต่อนํ้าหนัก) หรือสารเคลือบเจลแลนกัม 0.5 เปอร์เซ็นต์ (นํ้าหนักต่อปริมาตร) ร่วมกับกลีเซอรอล 0.63 เปอร์เซ็นต์ (นํ้าหนักต่อปริมาตร) และนํ้ามันดอกทานตะวัน 0.025 เปอร์เซ็นต์ (นํ้าหนักต่อนํ้าหนัก) มีค่าการสูญเสียนํ้าหนักหลังการเก็บรักษา 16 ชั่วโมง ทั้ง 2 ความชื้นสัมพัทธ์ตํ่ากว่าสูตรอื่นๆ และมีลักษณะปรากฏโดยรวมที่ดีกว่า ในการศึกษาขั้นที่ 2 ได้ศึกษาผลของสารทั้งสองชนิดต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษามะม่วงเขียวเสวยตัดแต่งพร้อมบริโภคที่อุณหภูมิ 5 และ 10 องศาเซลเซียส ผลการทดลอง พบว่า อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษา คือ 5 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลา 8 วันเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่มีอายุการเก็บรักษาได้ 6 วัน การเคลือบผิวมะม่วงตัดแต่งพร้อมบริโภคด้วยสารทั้งสองทำให้สูญเลียนํ้าหนัก มีค่าสี ความแน่นเนื้อ กิจกรรมของเอ็นไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดส แตกต่างจากชุดควบคุม (p>0.05) มะม่วงที่เคลือบด้วยโซเดียมแอลจิเนต หรือ เจลแลนกัมในวันที่ 8 ของการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส มีปริมาณจุลินทรีย์ทั่วไปเท่ากับ 2.95 x 106 และ 3.54X106 โคโลนีต่อกรัม (ตามลำดับ) เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่มีปริมาณจุลินทรีย์ทั่วไป เท่ากับ 4.27 X106 โคโลนีต่อกรัม
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2556
Date.Issued
2561-09-24
Date.Modified
2561-09-24
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EResearch
Language
tha
Coverage.Spatial
กรุงเทพมหานคร
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.114.32