ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การเลี้ยงเส้นใยเห็ดขอนขาว Lentinus squarrosulus Mont ในสภาพอาหารเหลวด้วยถังหมักระบบผสมน้ำหมักเข้ากับอากาศเพื่อเป็นแหล่งเอนไซม์ย่อยสลายเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การเลี้ยงเส้นใยเห็ดขอนขาว Lentinus squarrosulus Mont ในสภาพอาหารเหลวด้วยถังหมักระบบผสมน้ำหมักเข้ากับอากาศเพื่อเป็นแหล่งเอนไซม์ย่อยสลายเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Submerged cultivation of Lentinus squarrosulus Mont by mash-air mixing fermenter as enzymatic source for degradation of husked baby corn
Creator
วรวุฒิ ครูส่ง
Creator
อพัชชา จินดาประเสริฐ
Creator
อัสนี วิจิตระกะ
Creator
ชลิดา ปุกหุต
Creator
จีรนันท์ ศรีสุธรรม
Subject
เห็ดขอนขาว -- การเพาะเลี้ยง -- วิจัย
Subject
เอนไซม์ย่อยอาหาร -- วิจัย
Subject
ข้าวโพดฝักอ่อน -- วิจัย
Subject
สจล -- วิจัย
Subject
สจล.คณะอุตสาหกรรมเกษตร -- วิจัย
Description
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2556 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Description.Abstract
ผลการศึกษาเบื้องต้น พบว่า เห็ดขอนขาว Lentinus squarrosulus Mont LS-YA สามารถเจริญบนอาหารแข็งที่มีเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนอบแห้งเป็นวัตถุดิบได้ดี เมื่อนำเลี้ยงในสภาพอาหารเหลวที่มีสารอาหารพื้นฐาน (basal medium; (กรัมต่อลิตร) KH2PO4 0.05, MgS040.05, FeS040.01, KNO3 1.55) โดยใช้เปลือกข้าวโพดฝักอ่อนอบแห้งขนาด 0.5 mesh ปริมาณ 2.5% (w/v) โดยเลี้ยงใน 3 สภาพ คือ สภาพวางนิ่ง สภาพเขย่าแบบ Reciprocal (30 60 และ 90 strokes/min) และสภาพเขย่าแบบ Rotary (75 100 และ 125 rpm) พบว่า การเลี้ยงในสภาพเขย่าแบบ Rotary ที่ 100 rpm ให้การเจริญของเห็ดขอนขาวสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญ (p ≤0.05) โดยให้ปริมาณกลูโคซามีนสูงสูดเท่ากับ 3,001.02±33.93 µg/g เมื่อเลี้ยงที่อุณหภูมิ 30±2 ๐ซ เป็นเวลา 7 วัน ทั้งนี้เปลือกข้าวโพดฝักอ่อนอบแห้งขนาด 0.5 mesh ในปริมาณ 5% (w/v) ที่ผ่านการปรับสภาพด้วยการแช่ใน สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 1% เป็นเวลา 1.5 ชั่วโมง และมีการเติมนํ้าตาลเด็กซโตรส 5% และ Diammonium hydrogen phosphate 0.1% สำหรับในกรณีของการขยายการระดับการเลี้ยงจากระดับฟลาสก์สู่ระดับถังหมักระบบผสมนํ้าหมักเข้ากับอากาศขนาด 10 ลิตร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงเห็ด ขอนขาว L. squarrosulus Mont LS-YA อย่างมีนัยสำคัญ (p ≤0.05) ที่อุณหภูมิ 30±2 ๐ซ เป็นเวลา 7 วัน โดยมีปริมาณกลูโคซามีนของเห็ดขอนขาวสูงถึง 11,555.2±18.4 µg/g ขณะที่กิจกรรมของเอนไซม์ไซลาเนสและ เซลลูเลสเท่ากับ 6.08±0.22 และ4.17±0.02 U/ml ตามลำดับ อีกทั้งผลจากที่มีเอนไซม์ไซลาเนสสูงจึงทำให้ ได้รับนํ้าตาลไซโลสเท่ากับ 0.22±0.001 mg/ml
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2556
Date.Issued
2561-09-19
Date.Modified
2561-09-19
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EResearch
Language
tha
Coverage.Spatial
กรุงเทพมหานคร
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.168.65