ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การคัดเลือกโครงการก่อสร้างที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดเปอร์เซ็นต์กำไรโดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การคัดเลือกโครงการก่อสร้างที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดเปอร์เซ็นต์กำไรโดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง
Title.Alternative
Construction project selection influencing percent bid mark-up using structural equation modeling
Creator
นพสิทธิ์ เครือเตียว
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
โครงการก่อสร้าง
Subject
วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ -- วิทยานิพนธ์
Subject
แบบจำลองสมการโครงสร้าง
Description.Abstract
การคัดเลือกโครงการก่อสร้างของผู้รับเหมาเพื่อที่จะเช้าร่วมประมูลเป็นกระบวนการหนึ่งที่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งผู้รับเหมาส่วนใหญ่อาจจะ ใช้ดุลยพินิจ และความพอใจส่วนบุคคลเป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น กำไรน้อยหรือขาดทุน ทรัพยากรไม่เพียงพอสำหรับทำโครงการ หรือทำงานไม่เสร็จตามแผน เป็นต้น จากปัญหาเหล่านี้ทำให้ นักวิจัยหลายกลุ่มพยายามค้นหาปัจจัยสำหรับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างแต่ยังไม่พบนักวิจัยท่านใด ทำการศึกษาถึงปัจจัยสำหรับคัดเลือกโครงการก่อสร้างเพื่อเช้าร่วมประมูลงานที่มีอิทธิพลต่อการ กำหนดเปอร์เซ็นต์กำไร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขาดการพัฒนาโครงสร้างปัจจัยดังกล่าวที่มีอิทธิพลต่อ การกำหนดเปอร์เซ็นต์กำไรสำหรับการคัดเลือกโครงการ ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา โครงสร้างของปัจจัยสำหรับการคัดเลือกโครงการที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดเปอร์เซ็นต์กำไรมาช่วยใน การประเมินการคัดเลือกโครงการก่อสร้าง โดยการสำรวจความคิดเห็นของผู้รับเหมาเกี่ยวกับระดับ ความสำคัญของแต่ละปัจจัยที่มีต่อการคัดเลือกโครงการก่อสร้าง และความมีอิทธิพลของปัจจัยทั้งหมด มีต่อการกำหนดเปอร์เซ็นต์กำไร ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์โดยการทดสอบโครงสร้างของปัจจัย และ การหาระดับความมีอิทธิพลของโครงสร้างปัจจัยโดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง ผลการวิเคราะห์ สามารถจัดกลุ่มปัจจัยได้ 5 กลุ่มปัจจัย ดังนี้ “ความมั่นคงทางธุรกิจของผู้รับเหมา” (22%) “สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ” (21%) “ลักษณะโครงการก่อสร้าง” (21%) “ทรัพยากร” (19%) “ลักษณะเจ้าของโครงการ” (17%) ซึ่งกลุ่มปัจจัยนี้จะช่วยผู้รับเหมาในการประเมินการคัดเลือก โครงการก่อสร้างที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการใดโครงการหนึ่ง คำสำคัญ: การก่อสร้าง, การคัดเลือกโครงการ, การประมล, การกำหนดเปอร์เซ็นต์กำไร, แบบจำลองสมการโครงสร้าง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-05-29
Date.Modified
2561-06-01
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2016-EN-M-090-080
Source.CallNumber
วพ. น189ก 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70