ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการไหลของแก๊สเข้าสู่ดาวน์คัมเมอร์ของเครื่องแยกแอร์ลิฟท์แบบภายในด้วยพลศาสตร์ของการไหลเชิงคำนวณ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการไหลของแก๊สเข้าสู่ดาวน์คัมเมอร์ของเครื่องแยกแอร์ลิฟท์แบบภายในด้วยพลศาสตร์ของการไหลเชิงคำนวณ
Title.Alternative
Study of influencing factors on gas penetration into downcomer of internal-loop airlift separator by computational fluid dynamics
Creator
เจษฎา พิทักษ์พล
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
การไหลของก๊าซ
Subject
วิศวกรรมเคมี -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี -- วิทยานิพนธ์
Subject
พลศาสตร์ของไหลเชิงการคำนวณ
Description.Abstract
ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีการใซ้เครื่องปฏิกรณ์แอร์ลิฟท์กันอย่างแพร่หลาย แต่การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อรูปแบบการไหลภายในเครื่องปฏิกรณ์แอร์ลิฟท์แบบภายใน มีการศึกษาไม่เพียงพอเพื่อใช้ในการออกแบบ โดยงานวิจัยนี้ ศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อรูปแบบการไหลภายในเครื่องปฏิกรณ์แอร์ลิฟฑ์แบบภายใน ได้แก่ เคลียร์แรนซ์ ความหนาไรเซอร์และขนาดเครื่องปฏิกรณ์แอร์ลิฟท์ งานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อรูปแบบการไหล โดยใช้พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ จากการศึกษาอิทธิพลของเคลียร์แรนซ์ในช่วง 0.04 - 0.14 เมตร พบว่าเมื่อเคลียร์แรนซ์ มากกว่า 0.07 เมตร แก๊สจะไหลเข้าไรเซอร์และทำให้นํ้าเกิดการไหลวน แต่ในทางกลับกันเมื่อเคลียร์แรนซ์ ตํ่ากว่า 0.07 เมตร พบว่ามีแก๊สบางส่วนไหลแยกเข้าไปสู่ส่วนดาวน์คัมเมอร์ ซึ่งเป็นผลมาจากแรงดันพลศาสตร์ ในการศึกษาอิทธิพลของความหนาไรเซอร์ ในช่วง 0.001- 0.01 เมตร พบว่าเมื่อความหนามากกว่า 0.005 เมตร แก๊สจะไหลเข้าทางไรเซอร์เพียงอย่างเดียว ในทางตรงกันข้ามเมื่อความหนาไรเซอร์ ตํ่ากว่า 0.005 เมตร แก๊สจะเกิดการแยกไหลเข้าไปทั้งส่วนดาวน์คัมเมอร์และไรเซอร์ และสำหรับการศึกษาอิทธิพลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องปฏิกรณ์แอร์ลิฟทํในช่วง 0.13 - 0.17 เมตร พบว่า เมื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องปฏิกรณ์แอร์ลิฟท์น้อยกว่า 0.15 เมตร แก๊สจะไหลเข้าสู่ส่วนไรเซอร์เท่านั้น แต่ถ้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 0.15 เมตร แก๊สจะเกิดการแยกไหลเข้าไปในส่วนดาวน์คัมเมอร์ด้วย ซึ่งเป็นผลมาจากความต้านทานการไหล การเกิดการแยกไหลของแก๊สเข้าไปในส่วนดาวน์คัมเมอร์ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการไหลวนของของเหลวลดลง จากผลการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรทั้งหมด ในงานวิจัยนี้ เมื่อนำมาสร้างความสัมพันธ์แบบตัวแปรไร้หน่วย x* เพื่อใช้ในการออกแบบพบว่า ถ้าค่า X* มากกว่า 1.556 X* 10⁻² แก๊สจะไม่มีการแยกไหลเข้าสู่ส่วนดาวน์คัมเมอร์ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเครื่องปฏิกรณ์แอร์ลิฟท์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สันติ วัฒนานุสรณ์
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-05-29
Date.Modified
2561-06-01
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2016-EN-M220-064
Source.CallNumber
วพ. จ755ก 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมเคมี
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.243.17.113