ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การประเมินผลของการหาตำแหน่งภายในอาคารโดยใช้เทคนิคเสมือนการสแกนลายนิ้วมือแบบแถบกว้างยิ่งด้วยวิธีการ KNN

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การประเมินผลของการหาตำแหน่งภายในอาคารโดยใช้เทคนิคเสมือนการสแกนลายนิ้วมือแบบแถบกว้างยิ่งด้วยวิธีการ KNN
Title.Alternative
Evaluation of indoor localization by using UWB fingerprinting technique with KNN algorithm
Creator
รัตติยา อุปฮาด
Subject
Ultra-wideband communication systems
Subject
เครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
ปัจจุบันการหาตำแหน่งซึ่งเข้ามามีบทบาทและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ถูกนำมาใช้อย่าง แพร่หลายทั้งในทางอุตสาหกรรม และทางด้านโทรคมนาคมขนส่ง การหาตำแหน่งบุคคลภายในอาคารต้องการความเที่ยงตรงสูงในสภาวะแวดล้อมที่มีการเกิดการจางหายหลายวิถีมาก ดังนั้น ใน วิทยานิพนธ์นี้ จึงได้ประเมินผลการหาตำแหน่งภายในอาคารโดยใช้เทคนิคเสมือนการสแกนลายนิ้วมือ แบบแถบกว้างยิ่ง (Ultra Wideband: UWB) ร่วมกับวิธีการจุดใกล้เคียงที่สุดจำนวน k ตัว (K-Nearest neighbor: KNN) เทคนิคนิ้มีความแม่นยำสูงสำหรับการหาตำแหน่งภายในอาคารซึ่งเป็น คุณสมบัติของสัญญาณ UWB ได้ทำการวัดซ่องสัญญาณในสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร ได้พิจารณา สัญญาณ UWB ที่มืความถี่อย่ในช่วงระหว่าง 3.1-10.6 GHz, 3.244-4.742 GHz และ 5.944-10.234 GHz ความแรงของสัญญาณที่รับได้และเวลาประวิงถูกนำมาใช้ในการสร้างเอกลักษณ์ ต้นแบบและเอกลักษณ์ทดสอบ ได้ศึกษาความเที่ยงตรงในเทอมของ สำหรับการศึกษาความเที่ยงตรง ได้แสดงฟ้งก์ขันการแจกแจงสะสม (Cumulative Distribution Function: CDF) ของค่าความ ผิดพลาดระยะทาง จากผลที่ได้ ค่าความผิดพลาดระยะทางเฉลี่ยมืค่าเป็น 1.48 m, 0.50 m และ 0.49 m สำหรับช่วงความถี่ 3.1-10.6 GHz, 3.244-4.742 GHz และ 5.944-10.234 GHz ตามลำดับ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สถาพร พรหมวงศ์
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
sathaporn.pr@kmitl.ac.th.
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-05-22
Date.Modified
2561-05-22
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2016-EN-M-010-157
Source.CallNumber
วพ. ร366ก 2559
Language
tha
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Department
วิศวกรรมโทรคมนาคม
Thesis.Descipline
วิศวกรรมโทรคมนาคม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77