ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาภาวะที่เหมาะสมและจลนพลศาสตร์ของการสลายสีย้อมเมทิลีนบลูด้วยกระบวนการโฟโตเฟนตันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กไดอะตอมไมต์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาภาวะที่เหมาะสมและจลนพลศาสตร์ของการสลายสีย้อมเมทิลีนบลูด้วยกระบวนการโฟโตเฟนตันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กไดอะตอมไมต์
Title.Alternative
Study on optimum conditions and kinetics for photo-fenton degradation of methylene blue using Fe-diatomite catalyst
Creator
วโรชา จำปา
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
สีย้อมเมทิลีนบลู -- การสลายตัว
Subject
จลนพลศาสตร์
Subject
อุตสาหกรรมฟอกย้อม
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
Subject
ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็ก
Subject
วิศวกรรมเคมี -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ศึกษาการสลายสีย้อมเมทิลีนบลูด้วยกระบวนการโฟโตเฟนตันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กไดอะตอมไมต์ ซึ่งเตรียมได้จากกระบวนการเอิบชุ่มระหว่างไดอะตอมไมต์กับสารละลายเฟอรัสซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต วิเคราะห์โครงสร้างผลึกของตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กไดอะตอมไมต์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ (XRD) วิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบในตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กไดอะตอมไมต์ด้วยเทคนิควิเคราะห์การวาวของรังสีเอ็กซ์ (XRF) วิเคราะห์สัณฐานและลักษณะพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด และวิเคราะห์พื้นที่ผิวจำเพาะและขนาดของรูพรุนของตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กไดอะตอมไมต์ด้วยเทคนิค BET ออกแบบการทดลองด้วยวิธีเซ็นทรัลคอมโพสิตเพื่อหาภาวะที่เหมาะสมในการสลายสีย้อมเมทิลีนบลูด้วยกระบวนการ'โฟโตเฟนตัน จากผลการทดลองพบว่าภาวะที่เหมาะสมในการ สลายสีย้อมเมทิลีนบลูด้วยปฏิกิริยาโฟโตเฟนตันจากแบบจำลองสามารถสลายสีย้อมได้ 100% เมื่อใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 116 มิลสิกรัมต่อลิตร ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กไดอะตอมไมต์ 1 กรัมต่อลิตร ความเข้มข้นสารละลายสีย้อมเมทิลีนบลู 200 มิลลิกรัมต่อลิตร และ pH 5.8 ทำการทดลองซํ้าที่ภาวะดังกล่าว 5 การทดลอง พบว่าสามารถสลายสีย้อมเมทิลีนบลูได้เฉลี่ยร้อยละ 99.2% คิดเป็นความคลาดเคลื่อน 0.8% และที่ภาวะเหมาะสมดังกล่าวสามารถสลายอินทรีย์คาร์บอนรวมได้ 72.3% ศึกษาจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาโฟโตเฟนตันที่ความเข้มข้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 116 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นสารละลาย สีย้อมเมทิลีนบลู 600 มิลลิกรัมต่อลิตร ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กไดอะตอมไมต์ 1 กรัมต่อลิตร และ pH 5.8 พบว่าที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสสามารถสลายสีย้อมเมทิลีนบลูได้ 49% เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 55 และ 75 องศาเซลเซียส ประสิทธิภาพในการสลายสีย้อมเมทิลีนบลูลดลงเป็น 45% และ 40% ตามลำดับโดยรูปแบบของปฏิกิริยาเป็นไปตามปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเทียม เมื่อคำนวณค่าพลังงานก่อกัมมันต์ (Ea) ของปฏิกิริยาโฟโตเฟนตันพบว่ามีค่าเท่ากับ -2.97 kJ/mol
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พรสวรรค์ อัศวแสงรัตน์
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Date.Created
2560
Date.Issued
2561-05-21
Date.Modified
2561-05-21
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-EN-M-220-098
Source.CallNumber
วพ. ว338ก 2560
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมเคมี
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77