ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การประเมินสัญญาณแทรกสอดของรูปคลื่นส่งผ่านแถบกว้างยิ่งสำหรับระบบไร้สายระยะสั้น

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การประเมินสัญญาณแทรกสอดของรูปคลื่นส่งผ่านแถบกว้างยิ่งสำหรับระบบไร้สายระยะสั้น
Title.Alternative
The interference signal evalution of UWB transmission waveform for short range wireless system
Creator
อธิคม ทรัพยสาร
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
วิทยุอิมพัลส์
Subject
การแปลงรูปคลื่นความถี่วิทยุ
Subject
คลื่นวิทยุ
Subject
สายอากาศ
Subject
วิศวกรรมโทรคมนาคม -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม -- วิทยานิพนธ์
Subject
ระบบสื่อสารไร้สาย
Description.Abstract
บทคัดย่อ: การประเมินผลสัญญาณการแทรกสอดมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งผ่านวิทยุอิมพัลส์แถบกว้างยิ่ง โดยพิจารณาบนพื้นฐานการพัฒนาประยุกต์สูตรการส่งผ่านสัญญาณของฟรีสได้ทำการ พิจารณารูปคลื่นสัญญาณส่ง และความผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้น ซึ่งได้รับผลกระทบจากช่องสัญญาณ สายอากาศส่งและสายอากาศรับ โดยทำการประมาณค่าการเชื่อมโยงสำหรับระบบวิทยุอิมพัลส์แบบ แถบกว้างยิ่งในอวกาศว่าง วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอสูตรการประมาณสัญญาณคลื่นสองวิถีของการสูญเสียการส่งผ่านที่สะท้อนพื้น บนพื้นฐานการประยุกต์สูตรการส่งผ่านสัญญาณของฟรีส เนื่องจากในระบบวิทยุอิมพัลส์แบบแถบกว้างยิ่ง และสายอากาศทำหน้าที่เป็นตัวกรองรูปร่างพัลส์ ดังนั้นในการทดลองวิจัยนี้ได้พิจารณาใช้สายอากาศแบบกรวยคู่ซึ่งเป็นสายอากาศแถบกว้าง โดยมุ่งประเด็นไปที่การวิเคราะห์ถึงผลกระทบอันเนื่องจากรูปคลื่นต้นแบบเป็นสำคัญ และนอกจากนี้ยัง ได้พิจารณาใช้เครื่องรับแบบสหสัมพันธ์ในการประเมินผลสัญญาณการส่งผ่าน โดยพิจารณารูปคลื่นต้นแบบสัญญาณที่เหมาะสมที่สุด แบบแผนที่ได้นำเสนอในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการวิเคราะห์วิทยุอิมพัลส์แบบแถบกว้างยิ่งแบบหลายวิถี
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สถาพร พรหมวงศ์
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-05-18
Date.Modified
2561-05-18
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2016-EN-M-010-191
Source.CallNumber
วพ. อ145ก 2559
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมโทรคมนาคม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.195.49