ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในการป้องกันกำจัด การไล่ และการยับยั้งการวางไข่ของแมลงวันบ้าน (Musca domestica L.) : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในการป้องกันกำจัด การไล่ และการยับยั้งการวางไข่ของแมลงวันบ้าน (Musca domestica L.) : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Efficacy of herbal essential oils on insecticidal activity, repellency and oviposition deterrent activity against house fly (Musca domestica L.)
Creator
มยุรา สุนย์วีระ
Creator
จิริสุดา สินธุศิริ
Subject
น้ำมันหอมระเหย -- วิจัย
Subject
พืชสมุนไพร -- วิจัย
Subject
แมลงวันบ้าน -- การป้องกันและควบคุม -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. คณะเทคโนโลยีการเกษตร -- วิจัย
Description
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Description.Abstract
การทดลองครั้งนี้ทำการศึกษาผลของนํ้ามันหอมระเหยจากข่าเหลือง (Alpinia galangal (L.) Wild) กระดังงา (Cananga odorata (Lamk) Hook f Thomson) ส้ม (Citrus sinensis (L.) Osbeck) ยูคาลิปตัส (Eucalyptus globulus Labill) และ โป้ยกั๊ก (Illicium verum Hookf.) ต่อการตายของหนอน ดักแด้ ไข่ และยับยั้งการวางไข่ของแมลงวันบ้าน (Musca domestica L.) โดยทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของนํ้ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรกับสารกำจัดแมลง cypermethrin 10% w/w (Kumakai 10®) ซึ่งในน้ำมันหอมระเหยแต่ละชนิดนั้นปรับความเข้มข้น 3 ระดับ โดยใช้เอทธิลแอลกอฮอล์คือ1, 5 และ10% (v/v) ผลการทดลองปรากฏว่านํ้ามันหอมระเหยส้ม ความเข้มข้น 10% ให้ผลดีที่สุดในการกำจัดหนอน และดักแด้ โดยมีผลทำให้หนอนและดักแด้ตาย 73.8±3.9% และ72.8±3.9% หลังการทดลอง 24 ชม. และ 7 วัน โดยมีค่า LC50 เท่ากับ 2.02 และ 2.15% ตามลำดับ ซึ่งผลการทดลองนี้ให้ผลดีในการกำจัดหนอนและดักแด้แมลงวันบ้านมากกว่า cypermethrin (LT50 value ของหนอน เท่ากับ 15.83%, LC50 value ของดักแด้ เท่ากับ 12.45%) อย่างไรก็ตามน้ำมันหอมระเหยโป๊ยกั๊กและกระดังงา ความเข้มข้น 10% ให้ผลดีสมบูรณ์ที่สุดในการยับยั้งการวางไข่ของแมลงวันบ้านได้ 100% (100% ER) และมีค่าดัชนีการวางไข่ -1.0 (OAI = -1.0) รองลงมาคือ นํ้ามันหอมระเหยจากข่าเหลือง ส้ม และยูคาลิปตัส ซึ่งมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการวางไข่ของแมลงวันบ้านได้ 98.8, 69.3 และ59.1% ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่านํ้ามันหอมระเหย โป๊ยกั๊ก ความเข้มข้น 10% ยังให้ผลดีที่สุดในการกำจัดไข่แมลงวันบ้าน โดยมีอัตรายับยั้งการฟักไข่ของแมลงวันบ้านได้ 95.8±3.9 (LC50 value เท่ากับ 5.97%) ส่วนนํ้ามันหอมระเหยชนิดอื่นๆ มีผลในการยับยั้งการฟักไข่ของแมลงวันบ้านได้เพียงเล็กน้อยในอัตรา 3.4-6.4% รวมทั้งยังพบว่า cypermethrin ความเข้มข้น 10% ให้ผลดีทั้งในการยับยั้งการวางไข่ (100% ER, OAI = -1.0) และการฝักไข่ของแมลงวันบ้าน (100% inhibiting rate)
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2557
Date.Issued
2561-05-17
Date.Modified
2561-05-17
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH ม188ป 2557
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218