ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การถอดรหัสแบบบิตฟลิปปิ้งชนิดถ่วงน้ำหนักบนรหัสโปรดักส์แอลดีพีซีสำหรับช่องสัญญาณบันทึกข้อมูลแม่เหล็กสองมิติ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การถอดรหัสแบบบิตฟลิปปิ้งชนิดถ่วงน้ำหนักบนรหัสโปรดักส์แอลดีพีซีสำหรับช่องสัญญาณบันทึกข้อมูลแม่เหล็กสองมิติ
Title.Alternative
Weighted bit-flipping decoding of product LDPC codes for two-dimensional magnetic recording (TDMR channel)
Creator
ศิรวิชญ์ กิตติวิชญกุล
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
การถอดรหัสแบบบิตฟลิปปิ้ง
Subject
การถอดรหัสแอลดีพีซี
Subject
รหัสตรวจสอบ (ทฤษฏีสารสนเทศ)
Subject
การประมวลสัญญาณ
Subject
การบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
Subject
วิศวกรรมโทรคมนาคม -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: วิทยานิพนธ์เล่มนี้ นำเสนอการถอดรหัสบิตฟลิปปิ้งชนิดถ่วงนั้าหนักสำหรับอัลกอริทึมแอสดีพีซีแบบโปรดักส์ โดยที่ความซับซ้อนในการถอดรหัสของอัลกอริทึมดังกล่าวนี้ จะมีค่าที่น้อยกว่าการ ถอดรหัสแอลดีพีซีแบบแพร่กระจายความเชื่อมั่น หรือการถอดรหัสแบบซอฟต์ เราสามารถแบ่งวิธีการถอดรหัสที่นำเสนอออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่การถอดรหัสแบบเพจ, การถอดรหัสสลับไปมาระหว่างแถวกับหลัก และการถอดรหัสสลับไปมาระหว่างแถวกับหลักแบบดัดแปลง ตามลำดับ โดยที่ปัญหา สมรรถนะไม่ลู่เข้าที่การวนซํ้ารอบสูง และปัญหาด้านความเร็วในการถอดรหัส ที่เกิดขึ้นกับอัลกอริทึม ที่นำเสนอนั้น จะได้รับการปรับแก้ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ด้วยเช่นกัน เราได้ทำการจำลองสมรรถนะของทั้ง 3 อัลกอริทึมที่นำเสนอ บนช่องสัญญาณของระบบบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็กสองมิติ ที่มีความหนาแน่นเชิงพื้นที่เท่ากับ 5.62 เทระบิตต่อตารางนิ้ว ผลที่ได้พบว่า ถึงแม้สมรรถนะของอัลกอริทึมที่ นำเสนอทั้งสามจะตํ่ากว่าการถอดรหัสแบบแพร่กระจายความเชื่อมั่น โดยจะสูญเสียค่าเกนรหัส ประมาณ 0.5, 1.3 และ 1.5 เดซิเบล ตามลำดับ อย่างไรก็ตามสามารถลดจำนวนโอเปอเรชันของวงจรฮาร์ดแวร์ อันได้แก่ วงจรคูณ และหาร ได้ถึงประมาณ 100 และ 90 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พรชัย ทรัพย์นิธิ
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-05-09
Date.Modified
2561-05-09
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2016-EN-M-010-182
Source.CallNumber
วพ. ศ439ก 2559
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
วิศวกรรมโทรคมนาคม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218