ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาปฏิกิริยาไฮโดรเทอร์มัลของเซลลูโลสโดยใช้เออร์เบียมไทรเฟลต ด้วยการออกแบบการทดลอง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาปฏิกิริยาไฮโดรเทอร์มัลของเซลลูโลสโดยใช้เออร์เบียมไทรเฟลต ด้วยการออกแบบการทดลอง
Title.Alternative
Study of hydrothermal reaction of cellulose by using Er(OTf)₃ catalyst with design of experiment
Creator
ชฎาพร ขาวล้ำเลิศ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ปฏิกิริยาไฮโดรเทอร์มัล
Subject
เซลลูโลส
Subject
กรดแล็กติก
Subject
กรดซัคซินิก
Subject
กรดฟอร์มิก
Subject
ตัวเร่งปฏิกิริยา
Subject
เออร์เบียมไทรเฟลต
Subject
วิศวกรรมเคมี -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิศวกรรมเคมี -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้สังเคราะห์กรดแลคติกจากปฏิกิริยาไฮโดรเทอร์มัลของเซลลูโลส ร่วมกับการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยากรดเออร์เบียมไทรเฟลต (Er(OTf)₃) โดยศึกษาในช่วงอุณหภูมิ 170 ถึง 210 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ทำปฏิกิริยา 0 ถึง 120 นาที อัตราส่วนโดยมวลของ Er(OTf)₃ ต่อสารตั้งต้นคือ 0.1:1 0.25:1 และ 0.4:1 ด้วยการออกแบบการทดลองแบบพื้นผิวตอบสนอง (Response Surface Methodology) ชนิด บ๊อกซ์ เบห์นเคน (Box-Behnken) จากการศึกษาพบว่า การทำปฏิกิริยาไฮโดรเทอร์มัลโดยใช้เซลลูโลสเป็นสารตั้งต้น ได้กรดแลคติกเป็นผลิตภัณฑ์หลัก และนอกจากนั้นยังได้ 5-HMF (5-ไฮดรอกซีเมทิลฟูเฟอร์รัล) กรดซัคซินิก และกรดฟอร์มิกเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ ซึ่งสมการถดถอย (Regression) ที่ได้จากการออกแบบการทดลองสำหรับปฏิกิริยาไฮโดร์เทอร์มัลของเซลลูโลสคือ Ylactic = -752 + 6.95T + 1.134t + 455.7C - 0.01553T² -0.001230 t²- 191.0C2- 0.00440Tt - 1.474TC- 0.516Ct เมื่อ Ylactic คือร้อยละผลผลิตของกรดแลคติก T คืออุณหภูมิในการทำปฏิกิริยา (องศาเซลเซียส) t คือระยะเวลาในการทำปฏิกิริยา (นาที) และ C คืออัตราส่วนโดยมวลของตัวเร่งปฏิกิริยาต่อเซลลูโลส ในการทำนายภาวะที่เหมาะสมที่สุดจากการออกแบบการทดลองแบบพื้นผิวตอบสนอง ภาวะที่ได้จากการทำนายคือ T = 203 องศาเซลเซียส t = 16 นาที และ C = 0.39:1 โดยจะให้ร้อยละผลผลิตของกรดแลคติกสูงที่สุดจากการทำนายคือ ร้อยละ 50.64 และเมื่อทำการทดลองตามภาวะดังกล่าวพบว่า ร้อยละผลผลิตของกรดแลคติกที่ผลิตได้จริงคือร้อยละ 43.96 โดยเฉลี่ย และเมื่อนำสมการถดถอยที่ได้ไปใช้ในทำนายค่าการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรเทอร์มัลของเปลือกทุเรียนและซังข้าวโพด ไม่สามารถสรุปได้ว่าสมการถดถอยดังกล่าวสามารถทำนายการเกิดปฏิกิริยาของของเหลือทางการเกษตรได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากกรดแลคติกสามารถเกิดได้จากเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญในของเหลือทางการเกษตร ทั้งนี้หากต้องการนำสมการถดถอยไปใช้ ควรที่จะศึกษาการทำปฏิกิริยาไฮโดรเทอร์มัลของเฮมิเซลลูโลสเพิ่มเติม เพื่อความแม่นยำในการทำนาย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ธนวรรณ พิณรัตน์
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Date.Created
2560
Date.Issued
2561-05-09
Date.Modified
2561-05-09
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-EN-M-230-123
Source.CallNumber
วพ. ช114ก 2560
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมเคมี
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.168.65