ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ผลของปุ๋ยคอกปริมาณน้ำชลประทานและสภาวะน้ำท่วมขังที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักคาวตอง (Houttuynia cordata Thunb : Saururaceae)

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ผลของปุ๋ยคอกปริมาณน้ำชลประทานและสภาวะน้ำท่วมขังที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักคาวตอง (Houttuynia cordata Thunb : Saururaceae)
Title.Alternative
Effects of manure and water irrigation amounts and watercogging on growth and yield of Chinese Lizard Tail (Houttuynia cordata Thunb : Saururaceae)
Creator
โสมนันทน์ ลิพันธ์
Subject
ปุ๋ยคอก
Subject
ผักคาวตอง -- ความต้องการน้ำ
Subject
เกษตรศาสตร์ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
ปัจจุบันการให้นํ้าชลประทาน นํ้าท่วมขัง และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เช่น ปุ๋ยคอก เป็นปัญหา หลักต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักคาวตอง (Houttuynia cordata Thunb) ภายใต้สภาพเขต เกษตรนํ้าฝน ดังนั้นจุดประสงค์ของการทดลองในครั้งนี้เพื่อต้องการทราบถึง ผลของปุ๋ยคอกชนิด ต่างกัน อัตรา และความถี่ของการใส่ปุ๋ยแตกต่างกัน การให้นํ้าชลประทาน และนํ้าท่วมขังที่มีผลต่อ การเจริญเติบโต และผลผลิตของผักคาวตอง ทำการทดลองทั้ง 3 การทดลอง ที่คณะเทคโนโลยีการ เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร การทดลองที่ 1 ได้ทำการศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 จุดประสงค์ของการศึกษาเพื่อต้องการทราบถึง อัตราการใส่ปุ๋ยคอกที่เหมาะสม 2 ชนิด และความถี่ ของการใส่ปุ๋ยคอกที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตผักคาวตอง วางแผนการทดลองแบบ split- split plot in randomized complete block design มีจำนวน 3 ซำ Main plot คอ ปุ๋ยคอก 2 ชนด (ปุ๋ย มูลไก่ และมูลสุกร) ส่วน sub plot ได้แก่ อัตราของการใส่ปุ๋ยคอก 2 อัตราคือ (3 และ 4 ตันต่อไร่) และ sub-sub plot ประกอบด้วยความถี่ของการใส่ปุ๋ยที่แตกต่างกัน 6 แบบ ซื้งได้แก่ การใส่ปุ๋ยครั้ง เดียวทั้งหมด แบ่งใส่สองครั้ง แบ่งใส่สามครั้ง และแบ่งใส่สี่ครั้ง ที่ช่วงอายุแตกต่างกันของการ เจริญเติบโต ผลจากการทดลอง พบว่า ปุ๋ยมูลไก่ ให้นํ้าหนักลำต้น ใบ และนํ้าหนักแห้งรวม มีค่า มากกว่าปุยมูลสุกร การใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 4 ตันต่อไร่ ผักคาวตองมีการเจริญเติบโต และให้ผลผลิต มากกว่าการใส่ปุ๋ยอัตรา 3 ตันต่อไร่ สำหรับความถี่ของการใส่ปุ๋ยคอก พบว่าการใส่ปุ๋ยคอกแบบ แบ่งใส่ 4 ครั้ง ผักคาวตองมีนํ้าหนักแห้งรวม และผลผลิตนํ้าหนักใบแห้งสูงที่สุด รองลงมาคือ การ แบ่งใส่ปุ๋ยคอก 3 ครั้ง และแบ่งใส่ปุ๋ยคอก 2 ครั้ง ตามลำดับ ส่วนการใส่ปุ๋ยคอกแบบใส่ครั้งเดียว ก่อนปลูกจะให้ผลผลิตน้อยที่สุด ซํ่งผลการทดลองนี้ไม่พบสหสัมพันธ์ระหว่างชนิดของปุ๋ยคอกกับอัตราชุย และความถี่ของการใส่ปุ๋ย ผลการทดลองนี้มีข้อแนะนำว่าควรใส่ปุ๋ยมูลไก่ในอัตรา 4 ตัน ต่อไร่โดยทำการแบ่งใส่ทั้งหมด4ครั้งจะทำให้ผักคาวตองให้ผลผลิตดีที่สุด การทดลองที่ 2 ทำการศึกษาถึงผลของปริมาณนํ้าชลประทานที่มีต่อการเจริญเติบโต และ ผลผลิตของผักคาวตอง การทดลองนี้ได้ดำเนินการที่โรงเรือนทดลอง ของคณะเทคโนโลยี การเกษตร ระหว่างเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 จุดประสงค์ของ การศึกษา เพื่อต้องการทราบถึง ผลของปริมาณนํ้าชลประทานที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตผัก คาวตอง วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block โดยทำการปลูกผักคาวตองลงใน กระถาง ทำทั้งหมดจำนวน 4 ซํ้า สิ่งทดลองคือ การให้นํ้าชลประทานแก่ผักคาวตอง 6 ระดับ บน พื้นฐานอัตราส่วนของการให้นํ้าชลประทาน (IW) ต่อการระเหยของนํ้าสะสมจากถาดวัดนํ้าระเหย (E) ซํ่งมีอัตราส่วนของ IW/E เท่ากับ 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 และ 1.2 ผลจากการทดลองพบว่า การให้ นํ้าชลประทานในปริมาณที่เพิ่มขึ้น มีผลทำให้อัตราการคายนํ้าจากใบ (Transpiration rate), ปริมาณ นํ้าในใบ และค่าการเปิดปากใบ (Total stomata conductance) มีค่าเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่อุณหภูมิใบ มีค่าลดลง สิ่งทดลองที่มีการให้นํ้าเท่ากับ IW/E 1.2 พบว่า ให้ผลดีที่สุดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกันกับการให้นํ้าแบบอื่นๆ โดยผักคาวตองมีการเจริญเติบโต และให้ผล ผลิตมีค่าสูงที่สุด ความสูงของสำต้น นํ้าหนักใบแห้ง สำต้นแห้ง สำต้นใต้ดินแห้ง และนํ้าหนักแห้ง ทั้งหมด มีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อผักคาวตองได้รับนํ้าในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนการให้นํ้าที่ระดับ IW/E เท่ากับ 0.2 ผักคาวตองมีการเจริญเติบโตทางสำต้นและให้ผลผลิตมีค่าต่ำที่สุด ประสิทธิภาพ การใช้นํ้าของพืช (พUE) มีค่าลดลงเมื่อพืชได้รับนํ้าชลประทานเพิ่มขึ้น ผลจากการทดลองนี้ สามารถสรุปได้ว่า ผลผลิตของพืชมีค่าสูงที่สุดเมื่อมีการให้นํ้าชลประทานในปริมาณที่มากที่สุดที่ อัตราส่วน IW/E เท่ากับ 1.2 การทดลองที่ 3 ทำการทดลองระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 มีธุดประสงค์ของการทดลอง เพื่อต้องการทราบถึงผลของความยาวนานของนํ้าท่วมขัง และ นํ้าท่วมขังที่ช่วงเวลาแตกต่างกันของการเจริญเติบโต ที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตผักคาวตอง ทำการทดลองที่โรงเรือนทดลองของคณะเทคโนโลยีการเกษตร วางแผนการทดลองแบบ 3x4 Factorial in a completely randomized design มจำนวน 3 ซ้ำ สิ่งทดลองมี 2 ปัจจัย ปัจจัยแรก ได้แก่ ผักคาวตองที่ได้รับนํ้าท่วมขังที่ช่วงอายุแตกต่างกันของการเจริญเติบโต ได้แก่ ที่อายุ 30, 60 และ 90 วันหลังปลูก และปัจจัยที่สองคือ ช่วงเวลาของนํ้าท่วมขัง คือ ได้รับนํ้าท่วมขังเป็นเวลานาน 1, 5, 7 และ 15 วัน ผลจากการทดลองแสดงให้เห็นว่า นํ้าท่วมขังมีผลทำให้ค่าการเปิดปากใบ (Total stomata conductance) และอัตราการคายนํ้าจากใบลดลง อุณหภูมิใบ และค่าปริมาณคลอโรฟิลล์ ภายในใบ (SPAD) (ค่านี้มีความสัมพันธ์กับสีเขียว) ของพืชมีค่าลดลง นํ้าท่วมขังที่ช่วงอายุแตกต่าง กันของการเจริญเติบโตมีผลแตกต่างกัน ในส่วนของความสูงของสำต้น นํ้าหนักสำต้นและใบแห้ง ดัชนีพื้นที่ใบ นํ้าหนักแห้งทั้งหมด และนํ้าหนักรากแห้ง นํ้าท่วมขังในช่วงแรกสุดของการเจริญเติบโต คือที่อายุ 30 วันหลังปลูก มีผลอย่างมากต่อการลดลงของความสูงของลำต้น นํ้าหนักแห้ง ของลำต้น ใบและราก และผลผลิตนํ้าหนักแห้ง สำหรับความยาวนานของนํ้าท่วมขังเพึ๋มมากขึ้น จะ ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของผักคาวตอง ผักคาวตองที่ได้รับนํ้าท่วมขังเป็นเวลานาน 15 วัน มีการ เจริญเติบโตทางทางสำต้นและผลผลิตต่ำสุด ในขณะที่ผักคาวตองที่ได้รับนํ้าท่วมขังเป็นเวลานาน 1 วัน มีค่าสูงสุด อย่างไรก็ตามไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างนํ้าท่วมขัง ที่ช่วงเวลาแตกต่างกันกับความ ยาวนานของนํ้าท่วมขัง ผลจากการทดลองนี้สามารถสรุปได้ว่า ผักคาวตองมีผลผลิตมีค่าสูงที่สุด เมื่อได้รับนํ้าท่วมขังที่อายุ 90 วัน และความยาวนานของนํ้าท่วมขังนาน 1 วัน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สมยศ เดชภิรัตนมงคล
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Date.Created
2558
Date.Issued
2561-05-09
Date.Modified
2561-05-09
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2015-AG-M-065-200
Source.CallNumber
วพ. ส989ผ 2558
Language
tha
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Descipline
เกษตรศาสตร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77