ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนและเกษตรกร ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก : รายงานการวิจัย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนและเกษตรกร ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก : รายงานการวิจัย
Title.Alternative
Learning sustainable agricultural by using participation approach of farmers and youth in Korpho subdistrict Pakphli district Nakornnayok province
Creator
สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช
Creator
ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมมาธิวัฒน์
Creator
ลือพงษ์ ลือนาม
Subject
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน -- ไทย -- ปากพลี (นครนายก) -- วิจัย
Subject
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- วิจัย
Subject
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน -- การสอนด้วยสื่อ -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร -- วิจัย
Description
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Description.Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาสื่อและกิจรรม และศึกษาการใช้สื่อ และกิจกรรมการทำเกษตรยั่งยืน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและเยาวชนในชุมชนตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก มีขั้นตอน ดังนี้ 1) ค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชนร่วมกัน 2) ต้ดสินใจร่วมกัน โดยผู้วิจัย ผู้นำเกษตรกร จำนวน 10 คน ในการพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน 3) วางแผนและดำเนินการร่วมกัน โดยการจัดอบรมค่ายการเรียนรู้กับเยาวชน จำนวน 15 คน เพื่อผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรยั่งยืน ดำเนินการใช้สื่อและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรยั่งยืนให้กับเกษตรกร จำนวน 30 คน 4) จากนั้นผู้วิจัย เกษตรกรร่วมกันประเมินผล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการศึกษา มีดังนี้ สื่อที่ใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ คือ แผ่นพับและโปสเตอร์ ส่วนกิจกรรมใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้คือ การทำกิจกรรมของกลุ่ม 5 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ “ลดขนาดผลิตภัณฑ์ถุงปุ๋ยเพื่อ ขยายฐานลูกค้า” 2) กลุ่มเห็ดฟาง “การบริหารจัดการกลุ่มเห็ดเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืน” 3) กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า “ไม้กวาดดอกหญ้าด้ามพลาสติกสร้างรายได้ที่ยั่งยืน” 4) กลุ่มผักกางมุ้ง สปก. “ผักปลอดสารพิษ” 5) กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน “แปลงสาธิตพัฒนาพันธุ์ข้าว” และการจัดงานวันเกษรยั่งยืนของชุมชน ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับเกษตรยั่งยืนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการก่อนและหลัง การดำเนินการ พบว่า หลังดำเนินการเกษตรกรมีความรู้แตกต่างก่อนดำเนินการอย่างมีนัยสำศัญทาง สถิติ (p< 0.05) โดยหลังดำเนินการเกษตรกร มีคะแนนเฉลี่ย 11.23 คะแนน สูงกว่าก่อนการดำเนินการ ที่มีคะแนนเฉลี่ย 7.67 คะแนนผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับเกษตรยั่งยืนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการก่อนและหลังการดำเนินการ พบว่า หลังดำเนินการเกษตรกรมีความคิดเห็นแตกต่างก่อนดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< 0.05) โดยหลังดำเนินการเกษตรกรมีความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ย 3.95 สูงกว่าก่อนการดำเนินการ มีค่าเฉลี่ย 3.25 ผลการประเมินการใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรยั่งยืนของเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.21 ผลการประเมินการการนำความรู้เกษตรยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มี ค่าเฉลี่ย 4.28 ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อและกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรยั่งยืน ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.15
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2558
Date.Issued
2561-05-08
Date.Modified
2561-05-08
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH ส282ก 2558
Language
tha
Coverage.Spatial
ปากพลี (นครนายก)
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218