ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ผลของสภาวะน้ำท่วมขังที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของพืชสมุนไพรผักคาวตอง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ผลของสภาวะน้ำท่วมขังที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของพืชสมุนไพรผักคาวตอง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Effects of waterlogging on growth and yield of medical plant Houttuynia cordata thunb
Creator
โสมนันทน์ ลิพันธ์
Creator
สมยศ เดชภิรัตนมงคล
Subject
สจล. ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
ผักคาวตอง -- การเจริญเติบโต -- วิจัย
Subject
พืชสมุนไพร -- การเจริญเติบโต -- วิจัย
Description
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Description.Abstract
จุดประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบถึงผลของความยาวนานของน้ำท่วมขัง และน้ำท่วมขังที่ช่วงเวลาแตกต่างกันของการเจริญเติบโต ที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตผัก คาวตอง ทำการทดลองที่โรงเรือนทดลองของคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 วางแผนการทดลองแบบ 3x4 Factorial in a completely randomized design มีจำนวน 3 ซ้ำ สิ่งทดลองมี 2 ปัจจัย ปัจจัยแรก ได้แก่ ผักคาวตองที่ได้รับน้ำท่วมขังที่ช่วงอายุแตกต่างกันของการเจริญเติบโต ได้แก่ ที่อายุ 30, 60 และ 90 วันหลังปลูก และปัจจัยที่สองคือ ช่วงเวลาของน้ำท่วมขัง คือ ได้รับน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน 1, 5, 7 และ 15 วัน ผลจากการทดลองแสดงให้เห็นว่า น้ำท่วมขังที่ช่วงอายุแตกต่างกัน มีผลต่อน้ำหนักแห้งของใบและลำต้น และผลผลิตน้ำหนักแห้งรวม น้ำท่วมขังที่ช่วงแรกสุดของการเจริญเติบโต คือ ที่อายุ 30 วันหลังปลูก มีผลทำให้น้ำหนักแห้งของใบและลำต้น และผลผลิตน้ำหนักแห้ง รวมมีค่าลดลงมากที่สุด น้ำท่วมขังมีผลทำให้อัตราการคายน้ำ การเปิดปากใบ และปริมาณน้ำภายในใบของพืชมีค่าลดลง สำหรับความยาวนานของน้ำท่วมขัง พบว่าความยาวนานของน้ำท่วมขังเพิ่มมากฃึ้น จะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของผักคาวตอง ผักคาวตองที่ได้รับน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน 15 วัน มีการเจริญเติบโตทางลำต้นและผลผลิตตํ่าสุด ในขณะที่ผักคาวตองที่ได้รับน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน 1 วัน มีค่าสูงสุด
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2558
Date.Issued
2561-05-08
Date.Modified
2561-05-08
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH ส274ผ 2558
Language
tha
Coverage.Spatial
ลาดกระบัง (กรุงเทพมหานคร)
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70