ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> อิทธิพลของการพรางแสงและระบบการผลิตต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลเมล่อนพันธุ์ Crystal 705

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
อิทธิพลของการพรางแสงและระบบการผลิตต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลเมล่อนพันธุ์ Crystal 705
Title.Alternative
Influence of shading and production system on growth and quality of Melon fruit CV.Crystal 705
Creator
ปวีณา รุ่งรักษาธรรม
Subject
เมล่อน -- การปลูก
Subject
เมล่อน -- การเจริญเติบโต
Subject
เกษตรศาสตร์ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
พืชต้องการความเข้มแสงและน้ำสำหรับการเจริญเติบโต โดยทำการปลูกต้นเมล่อนพันธุ์คริสตัล 705 ในดินเหนียวและให้น้ำวันละ 1 ลิตรต่อต้น จึงทำการบันทึกผลการเจริญเติบโตของต้นประกอบด้วย ความสูงของต้น เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น ความยาวปล้อง จำนวนใบ พื้นที่ใบ และความเขียวของใบ ส่วนการบันทึกคุณภาพผลได้แก่ เส้นรอบวงของผล น้ำหนักผล ปริมาตรผล ความหนาเนื้อ ความหนาเปลือก จำนวนเมล็ด ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ ปริมาณกรดที่ไตเตรตได้ สัดส่วนปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ต่อปริมาณกรดที่ไตเตรตได้ ความแน่นเนื้อ ปริมาณเพคตินที่ละลายได้ในน้ำ CDTA, Na₂CO₃ และ KOH เมื่อต้นเมล่อนอายุ 70 วันหลังย้ายปลูก การทดลองแรกทำการปลูกเมล่อนภายใต้มุ้งตาข่ายสีน้ำเงิน สีแดง สีขาว และสภาพกลางแจ้งพบว่า การเจริญเติบโตต้นเมล่อนภายใต้มุ้งตาข่ายสีขาว สีแดง สีน้ำเงิน มีความสูงต้น ความยาวปล้อง จำนวนใบ และพื้นที่ใบ มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับต้นเมล่อนภายนอกมุ้งตาข่าย ซึ่งความเขียวของใบตำแหน่งที่ 9-12 และ 23-25 มีค่ามากที่สุดเมื่อปลูกภายนอกมุ้งตาข่าย และแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการปลูกภายใต้มุ้งตาข่ายสีขาว สีแดง และสีน้ำเงิน ตามลำดับ เมื่อวัดความเขียวของใบเลี้ยงลูกพบว่า ต้นเมล่อนที่ปลูกสภาพกลางแจ้ง มุ้งตาข่ายสีขาว และสีแดง มีความเขียวของใบเลี้ยงลูกน้อยกว่าการปลูกต้นเมล่อนภายใต้มุ้งตาข่ายสีน้ำเงิน ซึ่งการปลูกภายใต้สีมุ้งตาข่ายทำให้น้ำหนักผล ปริมาตรผล ความแน่นเนื้อ ความหนาเนื้อ ความหนาเปลือก และสัดส่วนปริมาณ TSS/TA มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับภายนอกมุ้งตาข่าย ขณะที่ปริมาณกรดที่ไตเตรตได้ของเมล่อนที่ปลูกภายนอกมุ้งตาข่ายมีค่ามากกว่าภายใต้มุ้งตาข่ายสีต่างๆ นอกจากนี้ศึกษาการปลูกเมล่อนสภาพกลางแจ้งและภายใต้ตาข่ายพรางแสงสีดำ 50 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงฤดูฝนพบว่า ต้นเมล่อนภายใต้ตาข่ายพรางแสงมีเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น ค่าความเขียวของใบตำแหน่งที่ 9-12, 23-25 และใบเลี้ยงลูก น้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการปลูกต้นเมล่อนภายนอกตาข่ายพรางแสง แต่ความสูงต้น ความยาวปล้อง จำนวนใบ และพื้นที่ใบ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และเมื่อประเมินคุณภาพผลหลังเก็บเกี่ยวพบว่า เส้นรอบวงของผล น้ำหนักผล ปริมาตรของผล จำนวนเมล็ด ความหนาเนื้อ ความหนาเปลือก ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ สัดส่วนปริมาณ TSS/TA ปริมาณ CSP และ KSP ของต้นเมล่อนสภาพกลางแจ้งมีค่ามากกว่า แต่มีค่าความแน่นเนื้อ ค่า L* และ b* ของเนื้อ น้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการปลูกเมล่อนภายใต้ตาข่ายพรางแสง จากการศึกษาผลของการปลูกเมล่อนในระบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรทั่วไปภายใต้ตาข่ายพรางแสงสีดำในช่วงฤดูฝนพบว่า ต้นเมล่อนที่ปลูกในระบบเกษตรปลอดภัยมีเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการปลูกระบบเกษตรทั่วไป แต่การปลูกระบบเกษตรปลอดภัยทำให้เส้นรอบวงของผล ความเขียวของใบที่ 9-12, 23-25 และใบเลี้ยงลูก น้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญกับการปลูกระบบเกษตรทั่วไป ขณะที่ความสูงต้น ความยาวปล้อง จำนวนใบ และพื้นที่ใบไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างระบบการผลิตทั้งสองแบบ แต่พบว่าการปลูกระบบเกษตรปลอดภัยมีน้ำหนักผล ปริมาตรของผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ และค่า L* ของเนื้อ น้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญกับการปลูกระบบเกษตรทั่วไป แต่มีปริมาณ WSP มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกระบบเกษตรทั่วไป
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ลำแพน ขวัญพูล
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kklampan@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2561-05-03
Date.Modified
2561-05-03
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-AG-M-065-257
Source.CallNumber
วพ. ป496อ 2560
Language
tha
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Descipline
เกษตรศาสตร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218