ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาระบบการติดตามเฝ้าระวังอุณหภูมิและความชื้นของการแข็งตัวของสารเมือกในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาระบบการติดตามเฝ้าระวังอุณหภูมิและความชื้นของการแข็งตัวของสารเมือกในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
Title.Alternative
The development tracking system monitoring temperature and relative humidity of curing potting process in electronic manufacturing
Creator
ภาคิน ปัญญาวรเมธ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
การออกแบบระบบ
Subject
การควบคุมอุณหภูมิ -- การเฝ้าติดตามการทำงาน
Subject
วิศวกรรมการวัดคุม -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบการติดตามเฝ้าระวังอุณหภูมิและความชื้นของการแข็งตัวของสารเมือกในกระบวนการผลิต โดยงานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ โดยหาค่าตัวแปรที่เหมาะสม โดยใช้วิธีการของ DOE (Design of Experiment) เพื่อออกแบบ ให้สามารถส่งข้อมูลผ่าน Web Server ได้ ซึ่งนำมาพัฒนาเป็นอุปกรณ์ควบคุมบันทึก และเฝ้าระวังความชื้นของประตูห้องควบคุมในกระบวนการแข็งตัวของน้ำยาเมือก โดยตัวเครื่องประกอบด้วย 1.ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino YUN 2.ตัวตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น (SHT15) 3.ตัวตรวจวัดประตู 4.ตัวตรวจวัดการทำงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 5. เวปเซิฟเวอร์ (Web server) 6.ฐานข้อมูล (Data base) ผลทดสอบการทางานของงานวิจัย สำหรับการวัดอุณหภูมิและความชื้นเปรียบเทียบกับเครื่องมาตรฐาน พบว่า มีเปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเท่ากับ 1.57 % และ 1.48% ตามลำดับและสามารถส่งข้อมูลผ่าน web server หากพบความผิดปกติของผลิตภัณฑ์สามารถตรวจสอบย้อนกลับมาดูข้อมูลที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูลได้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วิริยะ กองรัตน์
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Date.Created
2558
Date.Issued
2561-04-27
Date.Modified
2561-04-27
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2015-EN-M-060-208
Source.CallNumber
วพ. ภ416ก 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการวัดคุม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมการวัดคุม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.237.76.91