ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ผลของสารเร่งการสุกแก่ Trinexapac-ethyl ที่มีผลต่อการการเจริญเติบโตและผลผลิตน้ำตาลของข้าวฟ่างหวาน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ผลของสารเร่งการสุกแก่ Trinexapac-ethyl ที่มีผลต่อการการเจริญเติบโตและผลผลิตน้ำตาลของข้าวฟ่างหวาน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Effects of chemical ripener Trinexapac-ethyl on growth response and sugar yield of sweet sorghum
Creator
สมยศ เดชภิรัตนมงคล
Creator
สมมารถ อยู่สุขยิ่งสถาพร
Subject
ข้าวฟ่างหวาน -- วิจัย
Subject
ข้าวฟ่างหวาน -- การเจริญเติบโต -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช -- วิจัย
Description
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยงบรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Description.Abstract
จุดประสงค์ของการศึกษาโนครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบถึงระดับความเข้มข้นและช่วงเวลาของการฉีดพ่นสาร Trinexapac-ethyl ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์ ทำการทดลองที่แปลงทดลอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 วางแผนการทดลองแบบ 2x4x3 Factorial in randomized complete block design มีจำนวน 3 ซํ้า ปัจจัย A ประกอบด้วย ข้าวฟ่างหวาน 2 พันธุ์คือ KKU 40 และ Cowley ปัจจัย B ได้แก่ ความเข้มข้นของสาร Trinexapac-ethyl 4 ระดับคือ 0, 50, 100 และ 200 มิลลิกรัมต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ ส่วนปัจจัย C ได้แก่ ช่วงเวลาของการฉีดพ่น 3 ช่วงเวลาคือ ที่อายุ 1 , 3 และ 5 สัปดาห์ก่อนการเก็บเกี่ยว ผลการทดลองพบว่า ข้าวฟ่างหวาน พันธุ์ KKU 40 มีการเจริญเติบโตทางลำต้น ซึ่งได้แก่ ความสูงของลำต้น ความหวาน (องศาบริกซ์) ปริมาณนํ้าคั้น และผลผลิตลำต้นสด มีค่ามากกว่าพันธุ์ Cowley ผลของระดับความเข้มข้นของสาร Trinexapac-ethyl ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวฟ่างหวาน พบว่า ที่ระดับความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อเฮกตาร์ มีค่าตํ่าที่สุดและไม่ได้ฉีดพ่นสาร Trinexapac-ethyl มีค่าสูงที่สุด ส่วนช่วงเวลาของการฉีดพ่นสาร Trinexapac-ethyl พบว่าการเจริญเติบโตทางลำต้น และผลผลิตของข้าวฟ่างหวานมีค่ามากที่สุดเมื่อการฉีดพ่นที่ช่วงอายุ 1 สัปดาห์ก่อนการเก็บเกี่ยว และมีค่าน้อยที่สุด เมื่อมีการฉีดพ่นที่ช่วงอายุ 5 สัปดาห์ก่อนการเก็บเกี่ยว อย่างไรก็ตาม ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์ของข้าวฟ่างหวาน ช่วงเวลาของการฉีดพ่นสาร และระดับความเข้มข้นของสาร Trinexapac-ethyl
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-04-26
Date.Modified
2561-04-26
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH ส273ผ 2559
Language
tha
Coverage.Spatial
ลาดกระบัง (กรุงเทพมหานคร)
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218