ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงกุ้งแคระสวยงามเพื่อการส่งออก : รายงานการวิจัย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงกุ้งแคระสวยงามเพื่อการส่งออก : รายงานการวิจัย
Title.Alternative
The development technique of aquqrium dwarf shrimp culture for export
Creator
นงนุช เลาหะวิสุทธิ์
Creator
สมชาย หวังวิบูลย์กิจ
Creator
อัจฉรี เรืองเดช
Creator
จตุพร บัณฑิต
Creator
บุปผา จงพัฒน์
Subject
กุ้ง -- การเลี้ยง -- วิจัย
Subject
กุ้งแคระ -- การเลี้ยง -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง -- วิจัย
Description
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2554 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Description.Abstract
จากการศึกษาการพัฒนาไข่และตัวอ่อนของกุ้งแคระ N. heteropoda พบว่า การพัฒนาของไข่จะ ใช้ระยะเวลาในการฟักเป็นตัว เป็นเวลา 19 วัน และ การพัฒนาของตัวอ่อนเมื่อฟักออกเป็นตัวอ่อนแล้ว จะไม่มีความแตกต่างกับกุ้งที่ โตเต็มวัย นอกจากนี้พบว่า ขนาดของลำตัวและปริมาณเซลล์เม็ดสี จะเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้น และจากการศึกษาเนื้อเยื่อรังไข่ของกุ้งแคระ N. heteropoda ทั้ง 3 ชุดการทดลอง หลังจากที่ได้แช่ในฮอร์โมน 17 เบต้า - เอสตราไดออล เป็นเวลา 96 ชั่วโมง พบว่า เนื้อรังไข่ของกุ้งแคระ N. heteropoda ในชุดการทดลองที่ 3 หรือ ชุดการทดลองได้รับฮอร์โมน 17- เบต้า เอสตราไดออล ที่ความเข้มข้น 8 ไมโครกรัมต่อลิตร มีการพัฒนาของรังไข่มากที่สุด แสดงว่า ฮอร์โมน 17- เบต้า เอสตราไดออล สามารถที่จะช่วยเพิ่มการพัฒนาของรังไข่ของกุ้งแคระได้ จากการศึกษาอัตราส่วนเพศที่ต่างกันที่มีผลต่อ อัตราการลอกคราบและการสืบพันธุ์ของกุ้งแคระโดยปล่อยกุ้งในอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย 1:1(12:12), 1:2(8:16) และ 1:3(6:18) เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าระยะเวลาในการลอกคราบ อัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดของพ่อแม่พันธุ์กุ้งแคระ จำนวนแม่กุ้งแคระที่วางไข่ และจำนวนลูกกุ้งต่อแม่กุ้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2554
Date.Issued
2561-04-26
Date.Modified
2561-04-26
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH น139ก 2554
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218