ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาระบบการจัดการลางาน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาระบบการจัดการลางาน
Title.Alternative
Leave management system
Creator
ธนาวุฒิ เบญจาพจนาพร
Creator
ปณิชา เฮงวัฒนอาภา
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Subject
การจัดการฐานข้อมูล
Subject
เว็บเซอร์วิส
Subject
วิทยาการคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
โครงงานสหกิจศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการลางาน เป็นระบบหนึ่งที่มีความสาคัญเกี่ยวกับการทำงานในบริษัท เพื่อช่วยให้การทำงานหรือการลางานของพนักงาน มีความเป็นระบบแบบแผนตรงกับข้อกำหนดการลางานของบริษัท โดยได้นำเอาแนวคิดการทางานเทคโนโลยีของ Google Calendar มาประยุกต์ใช้เพื่อความคุ้นเคยในการใช้งานของพนักงาน ซึ่งในระบบการจัดการลางานจะทำให้พนักงานนั้นลางานได้ตรงตามข้อกำหนดของบริษัท ที่มีกำหนดการลางานในแต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในการลางาน PM หรือ MD สามารถอนุญาต หรือปฏิเสธได้ และพนักงานสามารถยกเลิกการลางานได้ ดูประวัติการลางาน หรือการกระทำอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายในระบบได้ โดย PM และ MD สามารถดูจำนวนครั้งการลางานของพนักงานทั้งบริษัท และยังสามารถดูสถิติการลางานในรูปแบบกราฟได้ เพื่อช่วยให้ MD สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้วิเคราะห์ดูพฤติกรรมของพนักงาน และแนวทางในการดำเนินงานในอนาคตได้ โดยในระบบจะมีหน้าสำหรับ Back Office เพื่อให้ Administrator สามารถจัดการปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆ ภายในระบบได้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
กฤษฎา บุศรา
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-04-23
Date.Modified
2561-04-23
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Language
tha
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Department
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Thesis.Descipline
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.243.17.113