ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> สายอากาศโพลาไรซ์วงกลมทิศทางเดียวโดยใช้โพรบกระตุ้นวงแหวนวงกลมเหนือแผ่นสะท้อนสำหรับระบบอาร์เอฟไอดีย่านความถี่ยูเอชเอฟ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
สายอากาศโพลาไรซ์วงกลมทิศทางเดียวโดยใช้โพรบกระตุ้นวงแหวนวงกลมเหนือแผ่นสะท้อนสำหรับระบบอาร์เอฟไอดีย่านความถี่ยูเอชเอฟ
Title.Alternative
Circularly polarized unidirectional antenna using probe-excited circular ring above reflector for UHF-RFID system
Creator
รังสินี สุขมาตย์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
สายอากาศ
Subject
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
Subject
วิศวกรรมโทรคมนาคม -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอสายอากาศโพลาไรซ์วงกลมที่มีแบบรูปการแพร่กระจายคลื่นทิศทางเดียว โดยใช้โพรบกระตุ้นวงแหวนวงกลมเหนือแผ่นสะท้อนสำหรับระบบอาร์เอฟไอดีในย่านความถี่ยูเอชเอฟ ซึ่งสายอากาศที่นำเสนอในวิทยานิพนธ์เล่มนี้นำเสนอเพื่อประยุกต์ใช้งานในระบบอาร์เอฟไอดีที่ย่านความถี่ 920-925 MHz โครงสร้างของสายอากาศจะใช้การป้อนโพรบกระตุ้นไฟฟ้าเชิงเส้นให้กับวงแหวนวงกลมที่มีแผ่นระนาบตั้งฉากภายใน เพื่อให้เกิดการโพลาไรซ์วงกลม และแผ่นตัวสะท้อนสี่เหลี่ยมจัตุรัสวางในระนาบ z เพื่อให้ได้แบบรูปการแพร่กระจายคลื่นทิศทางเดียว สายอากาศที่นำเสนอมีคุณลักษณะ |S₁₁| ของสายอากาศที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ -10 dB ตั้งแต่ ความถี่ 884-1000 MHz คิดเป็น 12.31% มีค่าอัตราส่วนแกนที่น้อยกว่า 3 dB ครอบคลุมความถี่ตั้งแต่ 900-1000 MHz คิดเป็น 10.53% อัตราขยายของสายอากาศมีค่าสูงสุดเท่ากับ 8.05 dBic มีค่าความกว้างลาคลื่นครึ่งกาลังบนระนาบ xz และบนระนาบ yz เท่ากับ 66.5° และ 67.0° ตามลำดับ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kpchuwon@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2561-04-20
Date.Modified
2561-04-20
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2015-EN-M-010-184
Source.CallNumber
วพ. ร316ส 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมโทรคมนาคม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77