ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การออกแบบชุดควบคุมคงทนแบบกำหนดโครงสร้างได้แบบจัดสัณฐานวงรอบสององศาอิสระเอชอินฟินิตี้ด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับวงจรทอนระดับแรงดัน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การออกแบบชุดควบคุมคงทนแบบกำหนดโครงสร้างได้แบบจัดสัณฐานวงรอบสององศาอิสระเอชอินฟินิตี้ด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับวงจรทอนระดับแรงดัน
Title.Alternative
Fixed structure robust 2DOF H∞ loop shaping control using genetic alogrithm for buck converter
Creator
ณัฐพล ภู่ระหงษ์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
การควบคุมโรบัสต์
Subject
จีเนติกอัลกอริทึม
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับวิธีแบบใหม่ในการออกแบบชุดควบคุมคงทนสำหรับวงจรทอนระดับแรงดันโหมดควบคุมกระแสเฉลี่ย โดยใช้วิธีการควบคุมแบบจัดสัณฐานวงรอบสององศาอิสระเอชอินฟินีตี้ในการออกแบบชุดควบคุมคงทน อย่างไรก็ตามชุดควบคุมคงทนที่ได้จากการควบคุมแบบจัดสัณฐานวงรอบสององศาอิสระนี้ มักมีโครงสร้างที่ซับซ้อน มีลำดับของชุดควบคุมที่สูง และยากต่อการนำไปใช้ได้จริง ซึ่งในวิทยานิพนธ์นี้ได้นำเสนอชุดควบคุมคงทนแบบกำหนดโครงสร้าง ได้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยใช้วิธีการเชิงพันธุกรรมในการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด ทำให้ชุดควบคุมมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน มีลำดับของชุดควบคุมที่ต่ำ อีกทั้งยังคงมีสมรรถนะและความคงทนที่ใกล้เคียงกับชุดควบคุมแบบจัดสัณฐานวงรอบสององศาอิสระเอชอินฟินีตี้ ซึ่งผลการจำลองการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์และผลการทดลองของชุดควบคุมที่นำเสนอนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการนำไปประยุกต์ใช้จริง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สมยศ เกียรติวนิชวิไล
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
drsomyotk@gmail.com
Date.Created
2558
Date.Issued
2561-04-19
Date.Modified
2561-04-19
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2015-EN-M-020-122
Source.CallNumber
วพ. ณ342ก 2558
Language
tha
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218