ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่องเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่องเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Creator
อลงกรณ์ ราชคฤห์
Subject
เศรษฐศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Subject
สจล. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี -- บทความ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ฉันทนา วิริยะเวชกุล
Contributor
ไพฑูรย์ พิมพ์ดี
Date.Created
2553
Date.Issued
2561-04-19
Date.Modified
2561-04-19
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISBN
16853954
Identifier.KMITL CODE
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 9, ฉบับที่ 1 (ต.ค.-มี.ค. 2553) 113-121
Source.CallNumber
บทความ
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.237.76.91