ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างโดยใช้แบบจำลองระดับจุลภาค กรณีโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างโดยใช้แบบจำลองระดับจุลภาค กรณีโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)
Title.Alternative
A traffic management plan during construction using micro simulation analysis technique a case study of Red Line Mass Rapid Transit in Bangkok
Creator
ชาดา ทีราโมโต.
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
จราจรหนาแน่น -- การจำลองระบบ.
Subject
จราจรแออัด -- การจำลองระบบ.
Subject
วิศวกรรมโยธา -- วิทยานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา -- วิทยานิพนธ์.
Description.Abstract
บทคัดย่อ: บทความฉบับนี้เป็นการศึกษาการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง กรณีศึกษาพื้นที่ก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) บริเวณหน้าวัดหลักสี่ พบว่า บริเวณดังกล่าวเกิดปัญหาความล่าช้าในช่วงเวลาเร่งด่วน จึงได้มีการรวบรวมปัญหาและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความล่าช้า เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจราจรระหว่างการก่อสร้าง และบริหารจัดการกับปัญหาการจราจรที่ติดขัดระหว่างการก่อสร้าง โดยใช้แบบจำลองระดับจุลภาค ซึ่งจะเปรียบเทียบในเรื่องของความล่าช้า ความเร็วที่ใช้บนถนน ความยาวของแถวคอย และระยะเวลาในการเดินทาง นำมาวิเคราะห์หาระดับการให้บริการ ทั้งนี้ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณที่มีการก่อสร้าง ให้เหมาะสมในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป เพื่อลดปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านจราจรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
จำรัส พิทักษ์ศฤงคาร
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์.
Date.Created
2558
Date.Issued
2561-04-18
Date.Modified
2561-04-18
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2015-EN-M-093-197
Source.CallNumber
วพ. ช513ก 2558
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมโยธา
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77