ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง Comparatives and superlatives ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง Comparatives and superlatives ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"
Creator
กนกวรรณ จงสุกใส
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Subject
สจล. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี -- บทความ
Subject
ภาษาอังกฤษ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Subject
โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" -- การศึกษาและการสอน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ไพฑูรย์ พิมพ์ดี
Contributor
ฉันทนา วิริยะเวชกุล
Date.Created
2553
Date.Issued
2561-04-18
Date.Modified
2561-04-18
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISBN
16853954
Identifier.KMITL CODE
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 9, ฉบับที่ 1 (ต.ค.-มี.ค. 2553) 35-42
Source.CallNumber
บทความ
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.168.65