ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาความคิดเห็น ของหัวหน้างานที่มีต่อทักษะที่พึ่งประสงค์ ของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาความคิดเห็น ของหัวหน้างานที่มีต่อทักษะที่พึ่งประสงค์ ของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Creator
ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม -- นักศึกษา.
Subject
หัวหน้างาน -- ทัศนคติ.
Subject
สจล. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี -- บทความ.
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร.
Date.Created
2554
Date.Issued
2561-04-10
Date.Modified
2561-04-10
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISBN
16853954
Identifier.KMITL CODE
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 10, ฉบับที่ 1 (ต.ค.-ม.ค. 2554) 62-71
Source.CallNumber
บทความ
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.243.17.113