ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การสกัดสารออกฤทธิ์ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้ พฤติกรรมของสารในดิน และกลไกการยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืชของสารจากใบผักบุ้งฝรั่งต้น : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การสกัดสารออกฤทธิ์ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้ พฤติกรรมของสารในดิน และกลไกการยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืชของสารจากใบผักบุ้งฝรั่งต้น : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Partially separation of active compounds, formulation development, application techniques, charateristic in soil and its inhibition mechanism on seed germination of extract from Ipomoea carned Jacq
Creator
จำรูญ เล้าสินวัฒนา
Creator
มณทินี ธีรารักษ์
Creator
ภัทริน วิจิตรตระการ
Subject
ผักบุ้งฝรั่งต้น -- วิจัย
Subject
สารสกัดจากพืช -- วิจัย
Subject
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช -- วิจัย
Subject
การงอกของเมล็ด -- วิจัย
Subject
วัชพืช -- เมล็ด -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. -- คณะเทคโนโลยีการเกษตร -- วิจัย
Description
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Description.Abstract
จากการศึกษาเปรียบเทียบผลของปริมาณสัดส่วนของเอทานอลต่อนํ้าจากใบผักบุ้งฝรั่งต้น พบว่า ที่ระดับความเข้มข้น 16000 ppm อัตราส่วนเอทานอลต่อนํ้าที่ 75:25 ให้ผลในการยับยั้งการงอก ของหญ้าข้าวนกและถั่วผีได้สูงสุด โดยสามารถยับยั้งการรอดชีวิต ความยาวต้น และความรากของหญ้า ข้าวนกได้โดยสมบูรณ์ การแยกสกัดสารออกฤทธิ์ด้วยตัวทำละลายโดยวิธี sequential solvent extraction พบว่า สารสกัดชั้นเอทานอล ยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของหญ้าข้าวนกได้มากที่สุด และสารสกัดชั้นเอทิลอะซิเตท ยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของถั่วผีได้มากที่สุด เมื่อทำการแปรรูป ให้อยู่ในรูปผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืซจากใบผักบุ้งฝรั่งต้น ในรูปแบบสารละลายเข้มข้น (Soluble liquids concentrate; SL) รูปแบบผงเปียกนํ้า (Wettable powder; WP) และในรูปแบบผง (Pellets) พบว่า ผลิตภัณฑ์รูปแบบสารละลายเข้มข้นให้ประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอกพืชทดสอบได้มากที่สุด ในระยะ Pre emergence และ Early post emergence ของถั่วผีและหญ้าข้าวนก ในการทดลองเปรียบเทียบผลของผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืชจากใบผักบุ้งฝรั่งต้นในวัสดุปลูกต่างๆ (ดินปลอดเชื้อ, ดินไม่ปลอดเชื้อ, ทรายปลอดเชื้อ และทรายไม่ปลอดเชื้อ) พบว่า ผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืชจากใบผักบุ้งฝรั่งต้นในทรายไม่ปลอดเชื้อ สามารถยับยั้งการงอกได้ดีที่สุด โดยสามารถยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของถั่วผีได้โดยสมบูรณ์ การศึกษาผลของการดูดนํ้า และการยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์อะไมเลส ในเมล็ดหญ้าข้าวนกและผักโขม พบว่า เปอร์เซ็นต์การดูดนํ้าและกิจกรรมเอนไซม์อะไมเลสของเมล็ดจะเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาของการแช่สารเพิ่มขึ้น และจะลดลงตามระดับความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืชจากใบผักบุ้งฝรั่งต้นที่เพิ่มขึ้น แต่เมื่อใส่ร่วมกับฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน จะมีเปอร์เซ็นต์ยับยั้งการงอกลดลง ซึ่งมีผลต่อเปอร์เซ็นต์ การดูดน้ำ และกิจกรรมเอนไซม์อะไมเลส ที่จะเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืชจากใบผักบุ้งฝรั่งต้นเพียงอย่างเดียว จากการศึกษาลักษณะการเข้าสู่ต้นพืชทดสอบของสารออกฤทธิ์จากผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืชจากใบผักบุ้งฝรั่งต้น พบว่า มีประสิทธิภาพในการเข้าสู่ต้นพืชทางรากของถั่วผีได้ดีกว่าทางใบ ในหญ้าข้าวนกสามารถยับยั้งการเข้าสู่ต้นพืชทางใบได้ดีกว่าทางราก และการศึกษาประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ในการควบคุมการงอกและการกำจัดต้น พบว่า เมื่อระดับความเข้มข้นของ สารเพิ่มมากขึ้น เปอร์เซ็นต์การงอกและการเจริญเติบโตของพืชทดสอบจะลดลง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-04-04
Date.Modified
2561-04-04
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH จ369ก 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70