ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ระบบกลั่นเมทานอลให้บริสุทธิ์เพื่อใช้ในการผลิตน้ำมันดีเซลชีวภาพ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ระบบกลั่นเมทานอลให้บริสุทธิ์เพื่อใช้ในการผลิตน้ำมันดีเซลชีวภาพ
Creator
ประกอบ กิจไชยา
Creator
ศิรวิชญ์ ดาเก็ง
Creator
ภวัต สุวรรณธนัช
Creator
วรพจน์ สีหาอินทร์
Creator
พิสันต์ ผลโพธิ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ -- วิจัย
Subject
เมทานอล -- การกลั่น -- วิจัย
Subject
น้ำมันดีเซลชีวภาพ -- การผลิต -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Description
โครงการวิจัยโดยใช้เงินรายได้ประจำปี 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Description.Abstract
งานวิจัยนี้ได้ทำการกลั่นแยกเมทานอลให้บริสุทธิ์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตไบโอดีเซลที่มีปริมาณสารตั้งต้นเมทานอลปริมาณมากเกินพอในการทำปฏิกิริยากับไตรกลีเซอไรด์ การนำเมทานอลกลับมาใช้ใหม่จะมีประโยชน์คือจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตไบโอดีเซล พบว่าโดยทำการกลั่นลำดับส่วนในหอกลั่นแบบบรรจุด้วยวัสดุบรรจุสเตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหอกลั่น 2 นิ้ว มีวัสดุบรรจุสูง 4 เมตร สามารถทำการแยกเมทานอลในสารป้อนที่มีความเข้มข้นเมทานอล 95% โดยนํ้าหนัก ด้วยอัตราการป้อนสาร 0.5 ลิตร/ชั่วโมง มีค่าอัตราการป้อนกลับ 1 ได้เป็นผลิตภัณฑ์ยอดหอที่มีความเข้มข้นเมทา นอล 99.3% โดยนํ้าหนัก และมีอัตราการไหลที่ยอดหอเป็น 0.45 ลิตร/ชั่วโมง Reboiler load ประมาณ 600 วัตต์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2550
Date.Issued
2561-03-21
Date.Modified
2561-03-21
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH ร228 2550
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77