ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตเส้นใยมะพร้าวของธุรกิจรายย่อย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตเส้นใยมะพร้าวของธุรกิจรายย่อย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
The study of coconut fiber production efficiency of small scale business in Bangsaphan district, Prajuob kirikhan province
Creator
สุรินทร์ ทองฟุก
Subject
ใยมะพร้าว -- ไทย -- บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) -- วิจัย
Subject
ใยมะพร้าว -- ไทย -- บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) -- การผลิต -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. คณะเทคโนโลยีการเกษตร -- วิจัย
Description
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Description.Abstract
การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตเส้นใยมะพร้าวของธุรกิจรายย่อย อำเภอบางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องแปรรูปเปลือกมะพร้าวภูมิปัญญาชาวบ้าน และเพี่อศึกษาอายุการเก็บรักษาเปลือกมะพร้าวเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการผลิตเส้นใยสูงสุด โดยการคัดเลือกโรงผลิตเส้นใยมะพร้าวที่มีโครงสร้างพื้นฐานแตกต่างกัน 3 โรงงาน ในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยโรงเส้นใยที่ 1 เป็นโรงเส้นใยเป้าหมาย เน้นการผลิตเส้นใยที่มีคุณภาพ ส่วนโรงเส้นใยที่ 2 เน้นคุณภาพเส้นใยและใช้เครื่องจักรป้อนเปลือกแทนแรงงานคน ส่วนโรงเส้นใยที่ 3 เน้นปริมาณ ผลผลิตต่อวันให้มากที่สุด และคุณภาพเส้นใยปานกลาง เมื่อนำเปลือกมะพร้าวที่มีอายุการเก็บรักษา 2 เดือน เข้าทดสอบจำนวน 3 ครั้ง ผลการทดสอบประสิทธิภาพของโรงเส้นใยเป้าหมาย ซึ่งมีลักษณะการประกอบการเป็นบุคคลเดียว เทียบเคียงกับโรงเส้นใยที่เป็นนิติบุคคล พบว่า ประสิทธิภาพของการตีเปลือก เป็นเส้นใยได้สัดส่วนร้อยละ 27.62 ตํ่ากว่าร้อยละ 30 เล็กน้อย แต่ไม่แตกต่างจากโรงเส้นใยอื่น โรงเส้นใยทั้งสามโรงมีประสิทธิภาพการผลิตเส้นใยค่อนข้างคงที่ เนื่องจากมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การ ผลิตอย่างสมํ่าเสมอ เพราะราคาของเส้นใยอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องมาตลอดปี พ.ศ. 2556 ผลการประเมิน ประสิทธิภาพด้วยรายได้เหนือต้นทุนผันแปรเงินสดต่อตันเปลือกมะพร้าว พบว่าโรงเส้นใยเป้าหมายให้ มูลค่า 264.33 บาท ใกล้เคียงกับโรงเส้นใยที่อยู่ในรูปบริษัท (เน้นการผลิตเส้นใยให้มีคุณภาพดี แต่ประหยัดแรงงาน) 253.97 บาท แต่แตกต่างจากโรงเส้นใยที่อยู่ในลักษณะห้างหุ้นส่วนจำกัด (เน้นการผลิตเส้นใยคุณภาพปานกลาง) 221.37 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2557
Date.Issued
2561-03-13
Date.Modified
2561-03-13
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH ส861ก 2557
Language
tha
Coverage.Spatial
บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118