ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การดัดแปรสารแอนโธไซยานินไกลโคไซต์ในสารสกัดกระเจี๊ยบแดงโดยเอนไซม์ไซโคลเด็กซ์ทรินไกลโคซิลทรานซ์เฟอร์เรส

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การดัดแปรสารแอนโธไซยานินไกลโคไซต์ในสารสกัดกระเจี๊ยบแดงโดยเอนไซม์ไซโคลเด็กซ์ทรินไกลโคซิลทรานซ์เฟอร์เรส
Title.Alternative
Modification of anthocyanin glycosides in roselle extract by cyclodextrin glycosyltransferase
Creator
วิชนี มะเส็ง
Subject
แอนโทไซยานินส์
Subject
ไซโคลเดกซตริน
Subject
กระเจี๊ยบ
Subject
วิทยาศาสตร์การอาหาร -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การดัดแปรโครงสร้างโมเลกุลแอนโธไซยานินโดยวิธีทรานซ์ไกลโคไซเลชันสามารถ ช่วยปรับปรุงความสามารถในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ งานวิจัยนี้ได้ศึกษาสภาวะที่ เหมาะสมในการดัดแปรสารแอนโธไซยานินในสารสกัดกระเจี๊ยบแดงโดยใช้เอนไซม์ไซโคลเด็กซ์ ทรินไกลโคซิลทรานซ์เฟอร์เรส (CGTase) พบว่ามอลโตซิลบีตา ไซโคลเด็กซ์เป็นสารให้หมู่ ไกลโคซิลที่ดี จากการทำปฏิกิริยาได้สภาวะที่เหมาะสมคือ เอนไซม์ไซโคลเด็กซ์ทริน ไกลโคซิลทรานซ์เฟอร์เรส 80 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ความเข้มข้นมอลโตซิลบีตาไซโคลเด็กซ์ทริน 1.8% โดยน้ำหนักต่อปริมาตร และสารสกัดกระเจี๊ยบแดง 0.5% โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ใน อะซิเตดบัฟเฟอร์พีเอช 5.0 บ่มที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส นาน 16 ชั่วโมง เมื่อวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นด้วยโครมาโตกราฟี แผ่นบาง พบว่ามีจุดของผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น 3 จุด และเมื่อ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้ด้วยเครื่องโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) พบว่ามีพีคที่ สัมพันธ์กับสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น 3 พีค โดยมี Rt เท่ากับ 12.28, 13.48 และ 13.75 นาที โดยมี ผลิตภัณฑ์รวมเท่ากับ 2.65%, 7.29% และ 5.74 % ตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์สมบัติการต้านปฏิกิริยา ออกซิเดชันด้วยวิธีวิเคราะห์ความสามารถในการทำลายอนุมูลอิสระ DPPH ความสามรถในการ รีดิวซ์เฟอร์ริก ความสามารถในการฟอกสีอนุมูลอิสระ ABTS ของสารละลายปฏิกิริยา พบว่าจะมี ค่าเท่ากับ 86.68%, 0.21 มิลลิกรัมโทรล็อกซ์ ต่อ มิลลิลิตร และ 74.04% ตามลำดับ โดยจะมีค่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับแอนโธไซยานินในสารสกัดกระเจี๊ยบแดงที่ไม่ได้ทา ปฏิกิริยาซึ่งเป็นตัวอย่าง ควบคุมซึ่งมีค่าเท่ากับ 60.47%, 0.14 มิลลิกรัมโทรล็อกซ์ ต่อ มิลลิลิตร และ 51.77% ตามลา ดับ จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่าปฏิกิริยา ทรานซ์ไกลโคไซเลชันของแอนโธไซยานินในสาร สกัดกระเจี๊ยบแดง สามารถเพิ่มความสามารถในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของแอนโธไซยานิน ไกลโคไซด์ได้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kpprapha@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-03-13
Date.Modified
2561-03-13
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ว536ก 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
วิทยาศาสตร์การอาหาร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118