ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ชนิดของอาหารและการเติบโตของปูแสมสกุล Episesarma และ Perisesarma ในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ชนิดของอาหารและการเติบโตของปูแสมสกุล Episesarma และ Perisesarma ในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Diet composition and growth of grapsid crabs in Genera Episesarma and Perisesarma in Bandon Bay, Suratthani province
Creator
อนัญญา เจริญพรนิพัทธ
Subject
ปูแสม -- ไทย -- อ่าวบ้านดอน (สุราษฎร์ธานี) -- วิจัย
Subject
ปูแสม -- อาหาร -- ไทย -- อ่าวบ้านดอน (สุราษฎร์ธานี) -- วิจัย
Subject
ปูแสม -- การเจริญเติบโต -- ไทย -- อ่าวบ้านดอน (สุราษฎร์ธานี) -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. คณะเทคโนโลยีการเกษตร -- วิจัย
Description
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
Description.Abstract
ปูแสมในวงศ์ Grapsidae เป็นสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่อาศัยอยู่ตามผิวตะกอนในป่าชายเลน มี บทบาทสำคัญในป่าชายเลน ในการช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายอินทรียสารทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ของป่าชายเลน ซึ่งส่งผลต่อการแพร่กระจายของปูแสมในวงศ์ Grapsidae การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองศ์ประกอบชนิดและการกินอาหารของปูแสมในแต่ละบริเวณของป่าชายเลนคลองไชยาและศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างปูแสมและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 ในพื้นที่ป่าชายเลนคลองไชยา 3 บริเวณ ในแต่ละบริเวณที่ทำการศึกษา สุ่มพื้นที่เก็บตัวอย่าง ขนาด 10x10 เมตรจำนวน 3 แปลง แต่ละแปลงเก็บตัวอย่าง 3 ซํ้า ภายในเวลา 1 ชั่วโมง ปูแสมที่จับได้นำไปจำแนกชนิด วิเคราะห์ความหนาแน่นต่อพื้นที่ วิเคราะห์ชนิดของอาหารในกระเพาะอาหารปูแสมและเก็บตัวอย่างตะกอนดินในพื้นที่ศึกษามาวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ผลการศึกษาพบ ปูแสมวงศ์ Grapsidae ทั้งหมด 6 ชนิดแยกเป็น 2 สกุลคือ สกุล Episesarma พบ 4 ชนิดได้แก่ Episesarma mederi, E. chengtongense, E. versicolor และ E. singaporense คิดเป็นร้อยละ 46, 23, 4 และ 3 ของปูที่ศึกษาทั้งหมดตามลำดับ ส่วนปูแสมสกุล Perisesorma พบ2 ชนิดได้แก่ Perisesarma indiarum และ p. eumolpe คิดเป็นร้อยละ 16 และ 8 ตามลำดับ ในป่าชายเลนปากคลองไชยา (CY1) พบปูแสมชนิด E. chengtongense หนาแน่นสูงสุด (21.7± 12.56 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร) ป่าชายเลนป่าชุมชน (CY3) พบปูแสมชนิด E. mederi หนาแน่นสูงสุด (58.14 ± 36.56 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร) ส่วนปูแสมชนิด p. indiarum และ p. eumolpe มักพบกระจายตามผิวตะกอนชื้นแฉะและตามรากไม้ในป่าชายเลนปากคลองไชยาและป่าชายเลนเกาะกลาง ผลการศึกษาองศ์ประกอบชนิดอาหารของปูแสม พบว่าอาหารที่พบในกระเพาะอาหารของปูแสม สกุล Episesarma ส่วนใหญ่เป็นชื้นส่วนของพืช ไดอะตอม ตะกอนดิน และวัสดุที่ไม่สามารถจำแนกได้ ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างกระดองกับนํ้าหนักของปูแสม พบว่านํ้าหนักของปูแสม Episesarma sp. แปรผันตรงกับขนาดความกว้างของกระดอง นํ้าหนักของปูแสมเพิ่มสูงขึ้นขนาดความกว้างของกระดองก็เพิ่มสูงขึ้นตาม มีความแตกต่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) กับนํ้าหนักของปูแสม Perisesarma sp. ที่มีขนาดนํ้าหนักเท่ากันซึ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างกระดองกับนํ้าหนักของปูแสมในแต่ละบริเวณไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ปัจจัยสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการความหนาแน่นของปูแสม พบว่าในป่าชายเลน ปากคลองไชยาอยู่ติดหน้าทะเล(CY1) มีระดับความเค็มของนํ้าทะเลสูงสุด อนุภาคดินเป็นดินทราย พบปูแสม ชนิด E. chengtongense หนาแน่นสูงสุด ในป่าชายเลนเกาะกลาง (CY2) ซึ่งอยู่ติดกับแผ่นดินนํ้าทะเลท่วม ถึงเฉพาะในช่วงนํ้าเกิด มีระดับความเค็มตํ่า และบริเวณ CY3 ซึ่งอยู่ติดกับป่าบก มีความเค็มของนํ้าทะเลตํ่าสุด พบปูแสมชนิด E. mederi หนาแน่นสูงสุดปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อความหนาแน่นและการเลือกแหล่งที่อยู่อาศัยของปูแสม ได้แก่ อนุภาคตะกอนดิน ปริมาณอินทรียสารในตะกอนดิน ความเค็ม และการท่วมถึงของนํ้าทะเลปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวควบคุมดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2558
Date.Issued
2561-03-13
Date.Modified
2561-03-13
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH อ164ช 2557
Language
tha
Coverage.Spatial
อ่าวบ้านดอน (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118