ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ปัจจัยที่มีผลต่อสุขลักษณะของเครื่องกดเครื่องดื่มมอลต์รสช็อกโกแลตในโรงเรียนเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขลักษณะของเครื่องกดเครื่องดื่มมอลต์รสช็อกโกแลตในโรงเรียนเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Title.Alternative
Factors affecting hygiene of instant chocolate malt drink dispenser machine in Bangkok Metropolitan schools
Creator
ภัสราภา ภิรมย์พรินทร์
Subject
สุขาภิบาลอาหาร
Subject
การปนเปื้อนของจุลินทรีย์
Subject
เครื่องดื่มธัญพืช
Subject
เครื่องขายอัตโนมัติ
Subject
สุขาภิบาบอาหาร -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสุขาภิบาบอาหาร -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นดัชนีชี้วัดสุขลักษณะของอาหารและน้ำในเครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตที่ร้านค้าภายในโรงเรียนเตรียมจากผงเครื่องดื่มมอลต์สำเร็จรูปรสช็อกโกแลตตามวิธีการที่ปรากฎอยู่ข้างบรรจุภัณฑ์และเทใส่เครื่องกดเพื่อจาหน่ายภายในโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยทำการศึกษาทั้งหมด 56 ตัวอย่างแบ่งเป็นตัวอย่างในปี พ.ศ. 2558 จานวน 40 ตัวอย่างและตัวอย่างในปี พ.ศ. 2559 จำนวน 16 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลทั่วไปของร้านค้า สังเกต ประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารโดยการประยุกต์ใช้แบบสำรวจโรงอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและสุ่มตัวอย่างเครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตจากเครื่องกดทั้ง 56 แห่ง เพื่อตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นดัชนีชี้วัดสุขลักษณะของอาหารและน้ำได้แก่ Total Plate Count, Coliform และ Escherichia coli ผลการศึกษาพบว่า ร้านค้าผ่านการอบรมเกี่ยวกับวิธีการเตรียมเครื่องดื่มมาแล้วนานมากกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.14 ไม่ได้รับการอบรมเรื่องการบำรุงรักษาเครื่อง คิดเป็นร้อยละ 33.93 ไม่ผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร คิดเป็นร้อยละ 46.43 ทำความสะอาดเครื่องกดสัปดาห์ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.29 เทเครื่องดื่มที่เหลือจำหน่ายใส่ภาชนะและเก็บในตู้เย็น คิดเป็นร้อยละ 67.86 ใช้น้ำกรองธรรมดาในการเตรียมเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 50 โรงอาหารไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 48.21 โดยแบ่งเป็นด้านอาคารและบริเวณโดยรอบ คิดเป็นร้อยละ 35.74 เครื่องมือ อุปกรณ์ และการบำรุงรักษา คิดเป็นร้อยละ 28.58 สุขลักษณะการประกอบอาหาร คิดเป็นร้อยละ 57.14 สุขลักษณะส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 75 และการกำกับดูแลอาคารสถานที่ คิดเป็นร้อยละ 69.64 ผลเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นดัชนีชี้วัดสุขลักษณะของอาหารและน้ำ พบว่า มีการปนเปื้อนของเชื้อ Total Plate Count, Coliform และ Escherichia coli เกินมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 55.36, 10.71 และ 10.71 ตามลำดับทั้งนี้พบความสัมพันธ์ทางสถิติของการตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ทั้ง 3 ชนิดมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ผ่านการอบรมการเตรียมเครื่องดื่ม การอบรมการบำรุงรักษาเครื่องกด การอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ความถี่ในการทำความสะอาดเครื่องกด การจัดการเครื่องดื่มกรณีที่เหลือจำหน่ายในแต่ละวัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
กิตติชัย บรรจง
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kbkittic@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-03-13
Date.Modified
2561-03-13
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ภ382ป 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สุขาภิบาลอาหาร)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
สุขาภิบาลอาหาร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118