ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ปริมาณสารกำจัดแมลงตกค้างในเห็ดจากตลาดกรุงเทพมหานครและระยะเวลาการเป็นพิษตกค้าง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ปริมาณสารกำจัดแมลงตกค้างในเห็ดจากตลาดกรุงเทพมหานครและระยะเวลาการเป็นพิษตกค้าง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Insecticide residues in mushroom from Bangkok markets and their residual times
Creator
จรงค์ศักดิ์ พุมนวน
Creator
อำมร อินทร์สังข์
Creator
สุดใจ ผุดผาด
Subject
เห็ด -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- วิจัย
Subject
สารพิษตกค้างทางเกษตรกรรม -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- วิจัย
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. คณะเทคโนโลยีการเกษตร -- วิจัย
Description
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Description.Abstract
การสำรวจพฤติกรรมการใช้สารกำจัดแมลงของเกษตรกรผู้เพาะเห็ดอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จำนวน 90 หลังคาเรือน โดยการใช้ แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลพบว่าเกษตรกรผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.87 เพศชาย ร้อยละ 31.13 จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา มีรายได้เฉลี่ย 5,000-10,000 บาท/เดือน เกษตรกรร้อยละ 51.1 มีประสบการณ์ในการเพาะเห็ดน้อยกว่า 5 ปี โดยเกษตรกรทำการเพาะเห็ดบนที่ดินของตนเอง ร้อยละ 89.87 เห็ดที่เกษตรกรนิยมปลูกกันมากได้แก่ เห็ดนางฟ้า และเห็ดหูหนู ปัญหาที่เกษตรกรพบในการเพาะเห็ดคือ การเข้าทำลายของแมลงและไรศัตรูเห็ด สภาพดินฟ้าอากาศ และเห็ดไม่ออกดอก เกษตรกรมีวิธีการจัดการกับศัตรูเห็ด โดยการใช้สารเคมีฉีดพ่น ร้อยละ 85.57 สารเคมีที่ใช้อยู่ในกลุ่มของ carbamates, organophosphate, pyrethroids และ formamidine โดยเกษตรกรซื้อสารกำจัดแมลงจากร้านจำหน่ายทั่วไป ร้อยละ 82.7 เหตุผลที่ เลือกใช้สารเคมีเนื่องจากเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็ว เห็นผลทันที และหาซื้อได้ง่าย เกษตรกรร้อยละ 33.0 จะเว้น ระยะหลังการฉีดพ่นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเก็บผลผลิต 3 วัน และมีการเปลี่ยนสารเคมีที่ใช้ทันทีเมื่อสังเกตว่าแมลง มีความต้านทาน เกษตรกรจะอ่านฉลากก่อนใช้ สวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง และทำความสะอาดร่างกายทุกครั้ง หลังการใช้ จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าเกษตรกรที่ใช้สารเคมีส่วนใหญ่ไม่มีอาการเกิดพิษจากการใช้มีเพียง ร้อยละ 14.2 เท่านั้นที่แสดงอาการเล็กน้อย คือ คลื่นไล้ อาเจียน เวียนศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ และอ่อนเพลีย การศึกษาระดับปริมาณสารกำจัดแมลงศัตรูพืซที่ตกค้างในเห็ดโดยการลสุ่มเก็บตัวอย่างเห็ดจำนวน 4 ชนิด ได้แก่ เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้าฮังการี เห็ดนางฟ้าภูฐาน และเห็ดหูหน จากตลาดขายส่งในเขตกรงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดปากคลองตลาด รวมทั้งหมด 108 ตัวอย่าง ทำการวิเคราะห์หาปริมาณสารกำจัดแมลงตกค้าง 3 กลุ่ม ได้แก่ organophosphate, pyrethroid และ carbamate ด้วยเครื่อง Gas Chromatography Mass spectrometer (GC-MS) ผลการวิเคราะห์พบว่าไม่พบ สารพิษตกค้างในทุกตัวอย่างเห็ด ซึ่งความสามารถของการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างของเครื่อง GC-MS สามารถวิเคราะห์ได้ไม่ตํ่ากว่า 0.002 ppm ขณะที่วิธีการสกัดสารพิษตกค้างมีค่าเปอร์เซ็นต์การได้กลับคืน (% recovery) เท่ากับ 86.7% การศึกษาปริมาณสารกำจัดแมลง malathion ตกค้างในเห็ดนางฟ้า Pleurotus sajor-caju และเห็ดหูหนู Auricularia auricular (Hook) Underw และก้อนเชื้อเห็ด โดยทำการฉีดพ่นสารกำจัดแมลง malathion ในอัตราคำแนะนำ (1,245 ppm) และสองเท่าของอัตราคำแนะนำ (2,490 ppm) เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (นํ้ากลั่น 0 ppm) ทำการฉีดพ่น 3 ครั้ง คือ ก่อนเปิดดอก 7 วัน วันที่เปิดดอก และเปิดดอกแล้ว 7 วัน สุ่มเก็บตัวอย่างที่ 0 (หลังฉีดพ่นทันที), 1, 3, 6, 10, 15, 21 และ 28 วันหลังการฉีดพ่นครั้งสุดท้าย นำตัวอย่างมาสกัดและนำไปวิเคราะห์หาปริมาณสารกำจัดแมลงตกค้างด้วยเครื่อง GC-MS พบว่าการฉีดพ่นตามอัตราคำแนะนำที่ 0 และ 1 วัน พบสารตกค้างในดอกเห็ดนางฟ้าปริมาณ 35.91 และ 1.00 ppm และในดอกเห็ดหูหนูพบสารตกค้างปริมาณ 6.29 และ 0.41 ppm และไม่พบการตกค้างในก้อนเชื้อเห็ดของทั้งสองอัตราการฉีดพ่นในเห็ดทั้งสองชนิด ส่วนในวันที่ 0 ที่สองเท่าของอัตราคำแนะนำ พบการตกค้างในดอกเห็ดนางฟ้าและดอกเห็ดหูหนูปริมาณ 90.16 และ 37.33 ppm ตามลำดับ แต่ไม่พบในก้อนเชื้อเห็ด และในวันที่ 1 ที่สองเท่าของอัตราคำแนะนำพบการตกค้างของ สารกำจัดแมลงในดอกเห็ดนางฟ้าและดอกเห็ดหูหนูเท่ากับ 15.55 และ 3.37 ppm ตามลำดับ และวันที่ 3 หลัง การฉีดพ่นสารกำจัดแมลง malathion ตรวจพบสารตกค้างในดอกเห็ดนางฟ้าเท่ากับ 0.72 ppm และไม่พบสารตกค้างในดอกเห็ดหูหนู หลังจากวันที่ 3 พบว่าสารกำจัดแมลง malathion ลดลงจนตรวจไม่พบการตกค้าง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2558
Date.Issued
2561-03-13
Date.Modified
2561-03-13
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH จ145ป 2558
Language
tha
Coverage.Spatial
หนองหญ้าปล้อง (เพชรบุรี)
Coverage.Spatial
จอมบึง (ราชบุรี)
Coverage.Spatial
วิหารแดง (สระบุรี)
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118