ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> แบบจำลองโครงสร้างการยอมรับนวัตกรรมการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานแบบกลุ่มเมฆในประเทศไทย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
แบบจำลองโครงสร้างการยอมรับนวัตกรรมการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานแบบกลุ่มเมฆในประเทศไทย
Title.Alternative
A structural model of IAAS innovation adoption in Thailand
Creator
นุจรีย์ โททัสสะ
Subject
คลาวด์คอมพิวติง
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การวจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของปัจจัยที่มีอืทธิพลต่อการนำนวัตกรรมการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานแบบกลุ่มเมฆ (IaaS) มาใช้ในองค์การ (2) เพื่อพัฒนาแบบจำลองของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการยอมรับนวัตกรรมการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานแบบ กลุ่มเมฆ (IaaS) เข้ามาใช้ในองค์การ และ (3) เพื่อพิสูจน์ความสอดคล้องของแบบจำลองกับข้อมูลเชิง ประจักษ์ และวิเคราะห์เสันทางเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลแท้จริงต่อการยอมรับนวัตกรรมการให้บริการแบบกลุ่มเมฆ (IaaS) เข้ามาใช้ในองค์การในประเทศไทย กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้นวัตกรรมการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานแบบกลุ่มเมฆ (IaaS) ในองค์กรทุกขนาด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย มีค่าสัมประสิทธี้แอลฟา ของครอนบาค เท่ากับ 0.93 ได้แบบสอบถามกลับคืน จำนวน 520 ชุด คิดเป็นอัตราการตอบคืน (Response rate) ร้อยละ 100 ดำเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 520 องค์กร เป็นระยะเวลา 6 เดือนระหว่างวันที่25มิถุนายน-23พถุษจิกายน 2558 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ด้วยสถิติเชิงพรรณา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่2และข้อที่ 3 ด้วยเทคนิคโมเดลสมการโครงสร้าง (Structure Model Equation : SEM) ผลการวิจัยพบว่า 1.องค์กรแสดงความคิดเห็นต่อปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน แบบกลุ่มเมฆ โดยให้ความสำคัญต่อการได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม (Relative Advantage) ในทั้ง สองด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย (Cost Saving) และด้านความสำคัญต่อความปลอดภัย (Security Concerns) และแสดงความคิดเห็นต่อการการยอมรับนวัตกรรมการให้บริการ โครงสร้างพื้นฐานแบบกลุ่มเมฆ (IaaS Adoption) อยู่ในระดับมาก 2.การพัฒนาแบบจำลองการยอมรับนวัตกรรมการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานแบบกลุ่มเมฆ ในประเทศไทย มีพื้นฐานมาจากกรอบการทำงานเทคโนโลยี-องค์กร-สิ่งแวดล้อม (Technology- Organization - Environment (TOE) Framework) ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจำลอง สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS 22 พบว่า แบบจำลองที่พัฒนาขื้นมีความสอดคล้องกับข้อมูล เชิงประจักษ์ในระดับดีมากตามเกณฑ์ ดังนี้ X² = 47.14 ,df = 35, p-value = 0.83, X² = /df = 1.34, GFI = 0.98 , AGFI = 0.97, CFI = 0.99, RMSEA = 0.02 3.การวิเคราะหเส้นทางอิทธิพลที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมการให้บริการโครงสร้าง พื้นฐานแบบกลุ่มเมฆในประเทศไทย พบว่า การได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม มีขนาดอิทธิพลทางตรง สูงสุดต่อการยอมรับนวัตกรรมการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานแบบกลุ่มเมฆเท่ากับ 0.292 อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สิงหะ ฉวีสุข
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
singha@it.kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-03-13
Date.Modified
2561-03-13
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. น723บ 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118