ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> เครื่องเฝ้าระวังผู้ป่วยแบบใหม่ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
เครื่องเฝ้าระวังผู้ป่วยแบบใหม่ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
New patient monitor machine
Creator
อรรถสิทธิ์ หล่าสกุล
Subject
ระบบสื่อสารไร้สาย -- วิจัย
Subject
อัตราการเต้นของหัวใจ -- วิจัย
Subject
ไมโครคอนโทรลเลอร์ -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ -- วิจัย
Description
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Description.Abstract
ในปัจจุบันประเทศเรานั้นในเรื่องการให้บริการด้านการแพทย์นั้น ทำได้ไม่เต็มที่นัก ซึ่งเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งก็คือพยาบาลมีจำนวนที่น้อยมาก ไม่สามารถดูแลผู้ป่วยแต่ละคนได้อย่างทั่วถึงตลอดเวลา แม้แต่ผู้ป่วยเฉพาะซื่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในห้อง ICU หรือที่บ้านของผู้ป่วยเองก็ไม่สามารถได้รับการดูแลตลอดเวลาได้เช่นกัน ดังนั้นถ้าขาดการดูแลภายในช่วงเวลาสั้นๆ อาจเกิดปัญหาใหญ่ได้ เซ่น กรณีผู้ป่วยเป็น โรคหัวใจวาย เป็นต้น ดังนั้นโครงงานเครื่องเฝ้าระวังผู้ป่วยแบบใหม่นี้ จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยแพทย์และพยาบาลให้สามารถเฝ้าระวังผู้ป่วยได้ตลอดเวลาและได้รับการแจ้งเตือนได้ทันเวลา ซี่งเป็นโครงงานที่ต่อเนื่อง จากที่ผู้วิจัยได้ทำไปแล้วใน การเสนอขอรับทุนเงินวิจัยรายได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ใน ปี พ.ศ. 2556 และในโครงงานนี้จึงเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากงานที่ผ่านมานั่นเอง โครงงานนี้ได้ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก ใน การประมวลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์วัดชีพจรแบบดิจิตอล และใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิด้วยคลื่นรังสีอินฟราเรด แบบดิจิตอล เช่นกัน โดยนำไปติดบนร่างกายของผู้ป่วย จากนั้นข้อมูลที่ประมวลผลแล้วจะถูกส่งทางโมดูลไวฟาย (WIFI) ไปยังเว็บเซิรฟ์เวอร์ เพื่อเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล ดังนั้นแพทย์หรือพยาบาลสามารถตรวจสอบ ข้อมูลการเฝ้าระวังผู้ป่วย นอกจากนี้แม้กรณีไม่มีคอมพิวเตอร์ ยังสามารถใช้อุปกรณ์อื่นๆที่สามารถเชื่อมกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการเฝ้าระวังผู้ป่วยได้เช่นกัน นอกจากนี้ในเครื่องเฝ้าระวัง ผู้ป่วยนี้ยังมีเครื่องแจ้งเตือนขนาดเล็กที่สามารถพกพาได้ โดยอุปกรณ์นี้ จะทำการติดต่อ รับข้อมูลจากเว็บแอพพลิเคชั่นผ่านทางโมดูล WIFI แบบอัตโนมัตินำข้อมูลมาประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ และแจ้ง เตือนด้วยเสียงโดยใช้บัซเซอร์ หากค่าที่ได้มีค่าเกินกว่าค่าที่ได้ตั้งให้ตรวจสอบไว้โดยแพทย์ผู้เป็นเจ้าของคนป่วย โครงงานนี้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานกับผู้ป่วยได้หลายๆราย และเพิ่มการแจ้งเตือนผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ และประยุกต์ใช้กับเซ็นเซอร์ที่ใข้ในทางการแพทย์อื่นๆได้มากขึ้นต่อไป
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2558
Date.Issued
2561-03-13
Date.Modified
2561-03-13
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH อ366ค 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33