ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> แอปพลิเคชั่นค้นหาความถนัดในอาชีพของเด็กบนสมาร์ททีวี : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
แอปพลิเคชั่นค้นหาความถนัดในอาชีพของเด็กบนสมาร์ททีวี : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
The prediction of career interests application for children on smart TV
Creator
พิกุลแก้ว ตังติสานนท์
Subject
โปรแกรมประยุกต์ -- วิจัย
Subject
รายการโทรทัศน์ -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ -- วิจัย
Subject
อาชีพ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Description
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Description.Abstract
ในปัจจุบันการทำงานในแต่ละสาขาอาชีพนั้นมีการเแข่งขันสูง ทั้งการแข่งขันกับตนเองและผู้อื่นการที่เด็กทราบถึงความถนัดและความชอบของตนเองได้เร็ว จะทำให้เด็กสามารถทราบถึงแนวทางการประกอบอาชีพที่ ตนเองถนัดได้ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองได้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะการทำงานที่ตนเองชอบ และถนัด จะทำให้ทำงานอย่างมีความสุข มีความคิดสร้างสรรค์และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ดังนั้น จึงได้มีการจัดทำเกมส์แอปพลิเคชั่นนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะของเด็กในด้านต่างๆ เช่น ทักษะด้านศิลปะ ทักษะด้านงานช่าง ทักษะด้านการค้าขาย ฯลฯ เพื่อให้เด็กได้ฝึกการบริหารจัดการและพัฒนาตนเอง ทำให้เด็กได้เห็นภาพการดำเนินชีวิตของตัวละครภายในเกมส์ภายในแอปพลิเคชั่นจะมีฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่ให้เด็กได้ใช้ทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ เช่น เกมส์ช่าง เกมส์ห้องสมุด เกมส์ธนาคาร ฯลฯ โดยภายในเกมส์จะจำลองการใช้ชีวิตของเด็กเสมือนจริงในแต่ละวัน ทั้งการเรียน การทานอาหาร การออมทรัพย์ การนอน สิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยพัฒนาความคิดเด็กและการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง สุดท้าย เมื่อเด็กได้ทราบถึงแนวทางอาชีพของตนแล้ว จะเป็นแรงจูงใจให้เด็กได้พัฒนาความรู้ต่างๆเพื่อเป็นเส้นทางให้ตนเองบรรลุเป้าหมายตามอาชีพนั้นๆเมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และได้มีโอกาสสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติในอนาคต
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2558
Date.Issued
2561-03-13
Date.Modified
2561-03-13
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH พ631อ 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218