ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> เนื้อเยื่อผนังกระเพาะไก่ : การจำแนกคุณลักษณะบางส่วนการผลิตโปรตีนไฮโซเลตและสมบัติเชิงหน้าที่

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
เนื้อเยื่อผนังกระเพาะไก่ : การจำแนกคุณลักษณะบางส่วนการผลิตโปรตีนไฮโซเลตและสมบัติเชิงหน้าที่
Title.Alternative
Inner-lining tissue of chicken gizzard : partial characterization, production of protein isolate and its functionalities
Creator
พัชรี แซ่ฉั่ว
Subject
โปรตีน
Subject
ไก่
Subject
วิทยาศาสตร์การอาหาร -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนกคุณลักษณะขององค์ประกอบโปรตีนและเพื่อเตรียมโปรตีนไอ โซเลตจากเนื้อเยื่อผนังกระเพาะไก่จากไก่สายพันธุ์ Arbor acres (ILG) รวมทั้งมีการวิเคราะห์คุณสมบัติ เชิงหน้าที่บางประการของโปรตีนไอโซเลตจาก ILG การวิเคราะห์องค์ประกอบโดยประมาณแสดงให้ เห็นว่า ILG มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลัก (61.37% โดยน้ำหนักฐานแห้ง) โปรตีนที่เป็นองค์ประกอบ ใน ILG ถูกแยกส่วน และนำไปตรวจสอบการละลาย ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ILG ประกอบด้วย ส่วนที่ไม่ละลายด้วยด่าง (alkali-insoluble fraction : โปรตีนสโตรมา) เป็นองค์ประกอบหลัก และมีส่วน ที่ละลายได้ด้วยด่าง (alkali-soluble fraction) และส่วนที่ละลายได้ในสารละลายเกลือ (salt-soluble fraction : โปรตีนไมโอไฟบริล) เป็นองค์ประกอบรองลงมา SDS-PAGE เผยให้เห็นว่าโปรตีนหลักที่ พบในส่วนที่ละลายและไม่ละลายด้วยด่าง มีน้ำหนักโมเลกุล (MW) สูง โดยแสดงแถบโปรตีนที่มีความ เข้มสูงที่มากกว่า 250 กิโลดาลตัล นอกจากนี้ยังพบว่าส่วนของโปรตีนที่ละลายได้ด้วยน้ำ (water-soluble protein) ประกอบไปด้วยองค์ประกอบโปรตีนหลายชนิดที่มีน้ำหนักโมเลกุลในช่วงระหว่างต่ำกว่า 20 กิโลดาลตัล ไปถึงสูงกว่า 250 กิโลดาลตัล ส่วนที่ไม่ละลายด้วยด่างพบปริมาณไฮดรอกซีโพรลีนต่ำ(1.75 มก./100 กรัม ตัวอย่าง) โดยเปรียบเทียบกับปริมาณไฮดรอกซีโพรลีนที่พบในเจลาตินเกรดอาหาร (134 มก./100 กรัม ตัวอย่าง) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ILG มีปริมาณคอลลาเจนต่ำเมื่อนำ ILG มาศึกษา ความสามารถในการละลายด้วยตัวทำละลายที่แตกต่างกัน 5 ชนิด (S1- S5) พบว่า ILG มีปริมาณโปรตีน ที่ละลายใน S1 และ S2 ต่ำซึ่งแสดงถึงการพบโปรตีนไมโอไฟบริลในบริมาณต่ำโปรตีนใน ILG สามารถละลายได้ใน S3, S4 และ S5 ได้ในปริมาณสูง แสดงให้เห็นถึงการมีพันธะไฮโดรเจน อันตร กิริยาไฮโดรโฟบิก และพันธะไดซัลไฟด์ที่แข็งแรงในโครงสร้าง สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดโปรตีน ไอโซเลตจาก ILG คือการใช้ 0.5 M NaOH สกัดที่อุณหภูมิ 45°C ร่วมกับการเขย่าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ชั่วโมง จากการวิเคราะห์รูปแบบของโปรตีนโดยเทคนิค SDS-PAGE พบว่าโปรตีนไอโซเลตที่ได้มี แถบโปรตีนที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงกว่า 250 กิโลดาลตัล โปรตีนไอโซเลตจาก ILG มีค่าความไม่ชอบน้ำ บริเวณพื้นผิวสูง (SoANS = 8888.67±255.15) ในขณะที่ปริมาณซัลไฮดริลรวมและปริมาณซัลไฮดริลบ ริเวณพื้นผิวเล็กน้อย การวิเคราะห์ค่าศักย์ซีต้าพบว่าโปรตีนไอโซเลตมี pI เท่ากับ 4.75 สมบัติการเป็น อิมัลซิไฟเออร์ของโปรตีนไอโซเลตมีค่าสูงในสภาวะพีเอชเป็นด่างโดยพบค่าดัชนีกิจกรรมการเป็นอิมัล ซิไฟเออร์ (EAI) และค่าดัชนีความคงตัวของอิมัลชัน (ESI) สูงสุดที่ pH9 (95.34±.3.25 m²s) และ pH7 (1152.38±117.59 นาที) ตามลา ดับ (p<0.05) ที่สภาวะพีเอชเป็นกรด โปรตีนไอโซเลตจาก ILG มีค่าการ ขยายตัวของโฟม (FE) สูง (81-118%) แต่มีค่าความคงตัวของโฟม (FS) ต่ำ (2.5-13.3%) ดังนั้น ILG ซึ่ง เป็นวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการแปรรูปไก่สามารถใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบทางเลือกสำหรับการ ผลิตโปรตีนไอโซเลตเพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหาร
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สิทธิพงศ์ นลินานนท์
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-03-13
Date.Modified
2561-03-13
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. พ524น 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
วิทยาศาสตร์การอาหาร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.226.36.60