ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การวิเคราะห์การส่งผ่านความร้อนของเครื่องให้รังสีความร้อนสำหรับทารกแรกคลอดโดยใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การวิเคราะห์การส่งผ่านความร้อนของเครื่องให้รังสีความร้อนสำหรับทารกแรกคลอดโดยใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์
Title.Alternative
Heat transfer analysis of infant radiant warmer by finite elements
Creator
กิตติพันธ์ รุ่งประเสริฐ
Subject
ไฟไนต์เอลิเมนต์
Subject
ความร้อน -- การถ่ายเท
Subject
วิศวกรรมชีวการแพทย์ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการนำเสนอการวิเคราะห์การส่งผ่านความร้อนจากบริเวณรอบๆ ผิวหนังทารกแรกคลอดเมื่อใช้เครื่องให้รังสีความร้อนสำหรับเด็กทารก โดยใช้โปรแกรมไฟไนท์เอลิเมนต์ 3 มิติ และเปรียบเทียบผลการจำลองการผลของรังสีความร้อน กับเครื่องให้รังสีความร้อนสำหรับเด็กทารกที่มีการใช้อยู่ในโรงพยาบาล ในการศึกษานี้ ได้ใช้โปรแกรมที่มีกระบวนการในการจำลองที่ง่ายที่สุด ซึ่งประกอบไปด้วยการออกแบบระบบ, การกำหนดคุณสมบัติของวัสดุและกระบวนการวิเคราะห์ทางด้านไฟไนท์เอลิเมนต์แบบ 3 มิติ คือโปรแกรม COMSOL 3.5a และนำผลการจำลองที่ได้มาเปรียบเทียบกับการทดลองจริงกับเครื่องให้รังสีความร้อนสำหรับเด็กทารกที่มีใช้ทั่วไป ซึ่งผลการทดลองจะแสดงเป็นกราฟอุณหภูมิที่วัดจากโมเดลทารกในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมให้มีความใกล้เคียงกับการจำลองโดยใช้โปรแกรมมากที่สุด เพื่อความถูกต้องแม่นยำของผลที่วัดเทียบกับการจำลองโดยใช้โปรแกรมให้มีความมั่นใจและน่าเชื่อถือมากขึ้น และเป็นการยืนยันได้ว่าหลักการไฟไนท์เอลิเมนต์ 3 มิติ สามารถช่วยในการวิจัยและออกแบบฟังค์ชั่นใหม่ๆ ในอนาคตได้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ภัทรพงษ์ ผาสุขกิจ
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-03-09
Date.Modified
2561-03-09
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ก675ก 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
วิศวกรรมชีวการแพทย์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20