ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลการใช้พลังงานผ่านสายไฟฟ้า

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลการใช้พลังงานผ่านสายไฟฟ้า
Title.Alternative
Power line Carrier communication network system
Creator
วิชิต พิชัยชาญเลิศ
Subject
ระบบสื่อสารข้อมูล
Subject
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Subject
สายไฟฟ้า
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
โครงงานวิจัยนี้นำเสนอระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลการใข้พลังงานผ่านสายไฟฟ้า (Power Line Carrier Communication Network System) เป็นงานวัดค่าพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารของโรงอาหารในหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัด ลำปาง โดยวัดค่าพลังงานร้านค้าจำนวน 7 ร้านค้า 1 ร้านกาแฟ รวมจำนวน 8 ชุดวัด และส่งต่อข้อมูลที่วัดได้ โดยอาศัยเทคนิคการส่งข้อมุลผ่านสายไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแรงตํ่าระหว่างมิเตอร์วัดพลังงาน ซึ่งจะมีระบบสื่อสารแบบ PLC กับอุปกรณ์รับสัญญาณ (Data Concentrate Unit, DCU) โดยส่งผ่านความถี่โนช่วง 2MHz-30MHz เพื่อรับส่งสัญญาณบนสายไฟฟ้าและส่งต่อข้อมูลด้วยระบบ IP ข้อมูลวิ่งบนสาย LAN หรือ ส่งข้อมูลผ่านระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Area Network WAN) ด้วยโมเด็มสื่อสาร (Modem GPRS) ไปยังหน่วยประมวลผลระยะไกล โดยจะรวบรวมข้อมูลด้วยโปรแกรมการจัดการข้อมูลพลังงาน (End Software) สุดท้ายได้แสดงผลของการสื่อสารและข้อมูลพลังงานต่างๆ ไว้เพื่อแสดงว่าระบบมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้งานเพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องโดยสามารถแสดงให้เห็นผลของระบบดังนี้ 1) ผลการเขื่อมต่อระบบการอ่านข้อมูลผ่านสายไฟฟ้า 2) ผลการออนไลน์เครื่องมือวัดของมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า 3) ผลการออนไลน์ค่าพลังงานของมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า และ 4) ผลการบันทึกข้อมูลพลังงานไฟฟ้า ดังนั้นจึงนำเสนอระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลการใช้พลังงานผ่านสายไฟฟ้าเพราะป็นระบบที่ไม่ต้องเดินสายสัญญาณใหม่เพราะใข้สายไฟในระบบไฟฟ้าแรงตํ่าเป็นเส้นทางของสัญญาณ ลดความยุ่งยากในการติดตั้งทำให้ประหยัดงบประมาณได้เป็นจำนวนมากและง่ายต่อการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปติดตั้งยังจุดอื่น
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เชาว์ ชมภูอินไหว
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kcchow@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-03-09
Date.Modified
2561-03-09
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ว549ร 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34