ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาขั้วไฟฟ้าเพชรสำหรับการวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในสารละลาย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาขั้วไฟฟ้าเพชรสำหรับการวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในสารละลาย
Title.Alternative
Development of diamond electrodes for dissolved oxygen measurement
Creator
ทศนัศว์ มงคลเกียรติชัย
Subject
ขั้วไฟฟ้า
Subject
ฟิล์มบางเพชร
Subject
วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาพัฒนาขั้วไฟฟ้าเพชรชนิดไมโครคริสตัลไลน์เจือโบรอน และขั้วไฟฟ้าเพชรชนิดอัลตรานาโนคริสตัลไลน์เจือไนโตรเจน โดยใช้เทคนิค HFCVD และ MPCVD ตามลำดับ สำหรับใช้เป็นเซ็นเซอร์วัดความเข้มข้นของออกซิเจนในสารละลายแบบแรมเบัอโรเมตริก ศึกษาคุณภาพฟิล์มเพชรด้วย SEM, Raman Spectroscopy และ XRD ทำการวัดสภาพต้านทานและความหนาแน่นของประจุพาหะด้วยเทคนิคโฟร์พอยท์โพรบและปรากฏการณ์ฮอลล์ตามลำดับ และศึกษาคุณลักษณะทางไฟฟ้าเคมีด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรี จากนั้นทำการวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในนํ้าเพื่อหาค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า จากการทดลองพบว่าขั้วไฟฟ้าเพชรชนิดไมโครคริสตัลไลน์แบบแถวที่มีระยะห่างของแต่ละขั้ว 100 µm มีค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ามากกว่า ขั้วไฟฟ้าเพชรชนิดไมโครคริสตัลไลน์แบบแถวที่มีระยะห่างของแต่ละขั้ว 40 µm และแบบพลานาร์ และที่ความเข้มข้นของออกซิเจนในนํ้า 20 mg/L พบว่าขั้วไฟฟ้าเพชรชนิดอัลตรานาโนคริสตัลไลน์ แบบพลานาร์มีค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ามากกว่าขั้วไฟฟ้าเพชรชนิดไมโครคริสตัลไลน์แบบแถวที่ มีระยะห่างของแต่ละขั้ว 100 µm ประมาณ 10 เท่า จากนั้นทำการบรรจุขั้วไฟฟ้าเพชรเป็นหัววัด ความเข้มข้นชองออกซิเจนในสารละลายแบบแรมเปอโรเมตริกและเชื่อมต่อกับวงจรประมวลผล เพื่อประยุกต์ใช้งานในการวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในสารละลาย พบว่าสามารถวัดค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในสารละลายที่ค่า 0-20 mg/L ได้ โดยมืค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 6% เทียบกับเครื่องมือวัดมาตรฐาน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สมศักดิ์ เชียร์ศิริกุล
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kchesoms@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-03-08
Date.Modified
2561-03-08
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ท236ก 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218