ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีด้วยกล้องถ่ายภาพอินฟราเรดและการวิเคราะห์ความไม่แน่นอน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีด้วยกล้องถ่ายภาพอินฟราเรดและการวิเคราะห์ความไม่แน่นอน
Title.Alternative
Emissiviity estimation using infrared thermography and uncertainty analysis
Creator
ธีระวัฒน์ หนูนาค
Subject
อุปกรณ์ตรวจจับแบบอินฟราเรด
Subject
การแผ่รังสี -- การวัด
Subject
ทฤษฎีการประมาณค่า
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า -- วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า -- วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Description.Abstract
วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน (ร7.5-14 nm) ของวัสดุในงานวิศวกรรมและอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยใช้กล้องถ่ายภาพอินฟรา-เรด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานซ่อมบำรุงเชิงการปัองกัน สำหรับหลายอุตสาหกรรม และปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับการใช้ภาพความร้อนอย่างถูกต้อง คือ ค่าสัมประสิทธิ์ การแผ่รังสีความร้อนของวัสดุ งานวิจัยนี้ได้ออกแบบและสร้างชุดอุปกรณ์สำหรับใช้ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การ แผ่รังสีความร้อน ซึ่งประกอบด้วยตู้ควบคุมอุณหภูมิในช่วงอุณหภูมิ 50°c ถึง 200°c ใช้สำหรับการควบคุมอุณหภูมิของวัสดุให้คงที่ในระหว่างการวัดค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสี วัสดุที่ใช้ทดสอบเบื้องต้น ได้แก่ แผ่นเหล็ก แผ่นสแตนเลส แผ่นทองแดง แผ่นอลูมิเนียม แผ่นทองแดง และวัตถุทองเหลือง แล้วเทียบค่าที่วัดได้กับค่าอ้างอิงมาตรฐาน เพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของระบบการวัดค่า จากนั้นทำการทดสอบกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ผ่านการใช้งานและยังไม่ผ่านการใช้งาน ได้แก่ เทอร์มินอลสัค น๊อต และแหวนสกรู โดยพบว่าอุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานมีค่าความขรุขระที่พื้นผิวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อนเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าความไม่แน่นอนในการวัด โดยศึกษาผลกระทบของความละเอียดและมุมมองในการถ่ายภาพความร้อน รวมถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการวัดอุณหภูมิและการวัดค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีที่ถูกต้อง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ทวีพล ซื่อสัตย์
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kstaweep@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-03-02
Date.Modified
2561-03-02
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ธ674ก 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาเอก
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77