ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> วงจรกรองสัญญาณปรับค่าความหน่วงเป็นเศษส่วนชนิดผลตอบสนองอิมพัลส์จำกัดที่มีความซับซ้อนต่ำบนพื้นฐานการประมาณค่าในช่วงแบบปาสคาล

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
วงจรกรองสัญญาณปรับค่าความหน่วงเป็นเศษส่วนชนิดผลตอบสนองอิมพัลส์จำกัดที่มีความซับซ้อนต่ำบนพื้นฐานการประมาณค่าในช่วงแบบปาสคาล
Title.Alternative
Low complexity variable fractional delay FIR filter based on pascal interpolation
Creator
ปริญญา สุนทรวงศ์
Subject
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Subject
วงจรกรองแบบปรับตัว
Subject
Digital filters (Mathematics)
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า -- วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอวิธีการออกแบบโครงสร้างวงจรกรองสัญญาณแบบใหม่ สำหรับ วงจรกรองสัญญาณปรับค่าความหน่วงเป็นเศษส่วนชนิดผลตอบสนองอิมพัลส์จำกัดที่ให้ผลตอบสนอง ทางขนาดแบบราบเรียบที่สุด ซึ่งวิธีการออกแบบโครงสร้างของวงจรกรองสัญญาณสร้างขึ้นมาจาก วิธีการที่เรียกว่าการแปลงพหุนามไม่ต่อเนื่องและการประมาณค่าในช่วงแบบปาสคาล โดยจะเรียกวงจรกรองสัญญาณแบบใหม่นี้ว่า วงจรกรองสัญญาณปรับค่าความหน่วงเป็นเศษส่วนปาสคาล ซึ่งพหุนามปาสคาลที่อันดับใดๆ ในวงจรกรองสัญญาณปรับค่าความหน่วงเป็นเศษส่วนปาสคาลได้มาจากการกำหนดจุดของข้อมูลที่มีขนาดเท่ากับอันดับบวกหนึ่ง และวงจรกรองสัญญาณปรับค่าความหน่วงเป็นเศษส่วนปาสคาล จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ วงจรส่วนหน้าและวงจรส่วนหลัง ในโครงสร้างของ วงจรส่วนหน้าจะเป็นวงจรกรองสัญญาณที่ปราศจากวงจรคูณ และจำนวนการคูณจะขึ้นอยู่กับวงจรส่วนหลัง ซึ่งเป็นฟ้งก์ชั่นเชิงเส้นกับอันดับของวงจรกรองสัญญาณ โดยโครงสร้างสำหรับวงจรกรองสัญญาณปรับค่าความหน่วงเป็นเศษส่วนปาสคาลที่ได้นำเสนอนี้ สามารถปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ความหน่วงได้แบบทันทีทันใด ซึ่งเหมาะกับการประยุกต์ไช้งานเวลาจริง อย่างไรก็ตามโครงสร้างวงจรส่วนหน้าสามารถเลือกการใช้งานได้เนื่องจากโครงสร้างแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดคือชนิดต่อเรียงและชนิดขนาน โดยโครงสร้างทั้งสองชนิดมีจำนวนการคูณที่เท่ากัน ด้วยเหตุนี้วงจรกรองสัญญาณปรับค่า ความหน่วงเป็นเศษส่วนปาสคาลจึงเป็นโครงสร้างวงจรกรองสัญญาณที่มีความซับซ้อนในการคำนวณตํ่า ปราศจากความผิดพลาดชั่วขณะในระหว่างปรับค่าพารามิเตอร์ความหน่วงแบบทันทีทันใด และเป็นโครงสร้างที่มีผลกระทบการจัดระดับค่าสัมประสิทธิ์ที่ตํ่า
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ศรวัฒน์ ชิวปรีชา
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
sorawat@telecom.kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-03-02
Date.Modified
2561-03-02
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ป458ว 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาเอก
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.226.175.101