ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สาธารณะเพื่อส่งเสริมการเป็นมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สาธารณะเพื่อส่งเสริมการเป็นมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
Title.Alternative
Design and development guidelines of street furnitures for promoting Wat Phra Mahathat Woramahawihan, Nakhon Si Thammarat province as a world heritage
Creator
กษิญา เก้าเอี้ยน
Subject
ถังขยะ -- การออกแบบ
Subject
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Subject
การออกแบบอุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือกำหนดแนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สาธารณะ เพื่อส่งเสริมการเป็นมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรธรรมราช และเชื่อมโยงแนวทางนี้สู่ต้นแบบผลิตภัณฑ์สาธารณะ 1 ชิ้น ด้วยกระบวนการเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ และการประเมินต้นแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 4 ด้าน คือ ประวัติศาสตร์ปราชญ์ชาวบ้าน การออกแบบและการอนุรักษ์ จำนวนทั้งหมด 16 คน ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนี้อหา ค่ามัชฌิมเลขคณิตและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อแสดงค่าความสอดคล้องความคิดเห็น ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการออกแบบและพัฒนาประกอบไปด้วยกลุ่มข้อมูลสำคัญ และสัมพันธ์กันดังนี้ สิ่งที่โดดเด่นด้านตำนานความเชื่อ สถาปัตยกรรม ประเพณีและอัตลักษณ์ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กลุ่มรูปแบบและการใช้งานผลิตภัณฑ์สาธารณะทั้งหมด กลุ่มการออกแบบเฉพาะของผลิตภัณฑ์สาธารณะแต่ละประเภท เช่น ถังขยะ ข้อมูลสำคัญของถังขยะ คือ ติดตั้งจากความจำเป็นที่เฉพาะเจาะจงปริเวณหัวมุมถนน กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม จัดวางให้รู้สึกน่าใช้และเป็นจุดสนใจให้แก่พื้นที่ มีกรอบครอบตัวกังขยะมาตรฐานเพื่อลดต้นทุนการผลิตฝาปิดเพื่อปัองกันน้ำท่วมขัง ช่องแบ่งสำหรับแยกประเภทของขยะ คำนึงถึงระบบการจัดเก็บจัดการขยะ ง่ายต่อการดูแลรักษา ความยืดหยุ่นและปลอดภัยในการใช้งาน ได้แก่ การจับ การเปิดปิดกัง การเทขยะทิ้งที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย การจัดวางให้ถูกสุขลักษณะและแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทก โดยสามารถเคลื่อนย้ายได้รองรับกับขนาดลัดส่วนร่างกายผู้ใช้ ออกแบบรูปลักษณ์สีลัน รูปทรง ลวดลาย แสดงอัตลักษณ์ของพื้นที่ติดตั้ง มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับผลิตภัณฑ์สาธารณะอื่นโดยรอบ และรายละเอียดที่เรียบง่ายไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน กลุ่มข้อมูลสำคัญรองลงมา คือ จำนวนของถังขยะในแต่ละพื้นที่ที่มีความสูงไม่เกิน 90 ซม. กว้างไม่เกิน 75 ซม. ด้วยทฤษฎีการออกแบบเพื่อมวลชนและแนวคิดการนำอัตลักษณ์สู่การออกแบบ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kwkasemr@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-03-02
Date.Modified
2561-03-02
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ก333น 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(การออกแบบอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
การออกแบบอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218