ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมทางด้านการเกษตรของเกษตรกรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมทางด้านการเกษตรของเกษตรกรในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Title.Alternative
Training needs for agricultural of agriculturist in Ladkrabang Bangkok
Creator
ศุภสมบูรณ์ อึงรัตนากร
Creator
อาวรณ์ เสนศักดิ์
Creator
ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
Subject
เกษตรกร -- ไทย -- ลาดกระบัง (กรุงเทพฯ) -- การฝึกอบรม -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. ภาควิชาเทคนิคเกษตร -- วิจัย
Description.Abstract
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ คือ การศึกษาความต้องการฝึกอบรมทางด้านการเกษตรของเกษตรกร และศึกษาสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของเกษตรกร กลุ่มตัวอย่างที่ทำการวิจัย คือ เกษตรกรในเขตลาตกระบัง กรุงเทพมหานคร ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ และทำการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่ามัธยฐาน และค่าไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนมากร้อยละ 76.73 เป็นเพศชาย ร้อยละ 68.57 มีอายุโดยเฉลี่ย 45 ปี จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 มีสถานภาพทางการสมรสแล้วร้อยละ 92.65 เป็นหัวหน้าครอบครัวร้อยละ 79.18 มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในเขตลาดกระบังร้อยละ 88.98 มักจะ ชประกอบอาชีพเพียงอย่างเคียว ที่มากที่สุด คือ การทำนา ร้อยละ 44.08 มีที่ดินเป็นของตนเอง ร้อยละ 67.35 ขนาดของพื้นที่ทำการเกษตรโดยเฉลี่ยคือ 21 ไร่ มีรายได้โดยเฉลี่ย 66,776 บาทต่อปี และไม่เคยมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมมาก่อนร้อยละ 76.73 ความต้องการรับฝึกอบรมของเกษตรกรยังอยู่ในระดับน้อย ที่ระดับความต้องการโดยเฉลี่ยคือ 2.23 มีความต้องการที่จะฝึกอบรมในเรื่องภาวะการตลาตของผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญ เป็นจำนวนมากที่สุดในระดับความต้องการ 3.16 คือ มีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง ระยะเวลาในการฝึกอบรมเป็นปีละ 1 ครั้งร้อยละ 65.00 และครั้งละ 1-3 วันร้อยละ 81.67 เดือนที่เกษตรกรต้องการฝึกอบรมมากที่สุดคือ เดือนเมษายนร้อยละ 11.84 ใช้สถานที่สำคัญของหมู่บ้านในการฝึกอบรมร้อยละ 37.50 แหล่งความรู้เพิ่มเติมทางด้านการเกษตรที่เกษตรกรได้รับมากที่สุดคือ สื่อมวลชน ร้อยละ 59.21 ซึ่งได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ในด้านปัญหาทางด้านการเกษตรที่เกษตรกรประสบอยู่มากที่สุด ในขณะนี้คือ ปัญหาทางด้านราคาผลิตผลร้อยละ 24.21 สำหรับสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมบางประการ ที่มีผลต่อความต้องการฝึกอบรม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพหลัก สภาพการถือครองพื้นที่ ขนาดพื้นที่ทำการเกษตร ประสบการณ์ในการรับการฝึกอบรม และรายได้ของเกษตรกรที่ต่างกัน จะทำให้เกษตรกรมีความต้องการรับฝึกอบรมที่แตกต่างกันไป ส่วนระดับการศึกษา สถานภาพทางการสมรส สถานภาพในครอบครัว ภูมิลำเนาเดิม และอาชีพรองของเกษตรกรที่แตกต่างกันนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อความต้องการฝึกอบรมด้านการเกษตรของเกษตรกรเลย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2537
Date.Issued
2561-02-28
Date.Modified
2561-02-28
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH ศ734ก 2537
Language
tha
Coverage.Spatial
ลาดกระบัง (กรุงเทพฯ)
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคนิคเกษตร


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218