ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> แนวทางในการควบคุมต้นทุนและเวลาก่อสร้างของบริษัทรับสร้างบ้านในกรุงเทพมหานคร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
แนวทางในการควบคุมต้นทุนและเวลาก่อสร้างของบริษัทรับสร้างบ้านในกรุงเทพมหานคร
Title.Alternative
Approaches for cost and time control of residence contractor in Bangkok
Creator
ธนิสร วิทยาวิมล
Subject
การควบคุมต้นทุนการผลิต
Subject
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- ต้นทุน
Subject
วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
ปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างบ้านมีการแข่งขันสูงมาก บริษัทรับสร้างบ้านแต่ละบริษัท จึงพยายามหาแนวทางต่างๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งปัจจัยการควบคุมต้นทุนและ เวลาการก่อสร้างเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทอย่างมาก แต่ส่วนมากบริษัทรับสร้างบ้านยัง ไม่ทราบแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องต้นทุนส่วนเกินและความล่าช้าในงานก่อสร้างได้อย่างชัดเจน งานวิจัยนี้จึงได้ทำกรณีศึกษาของบริษัทรับสร้างบ้านแห่งหนึ่ง เพื่อหาแนวทางที่มีความสำคัญ ต่อการควบคุมต้นทุนและเวลาการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้โดยแบ่งแนวทางออกเป็น 4 ด้าน คือ การวางแผน การดำเนินการ การติดตาม และการควบคุม ซึ่งประกอบด้วย 59 แนวทางย่อย จากนั้นทำการสร้างและส่งแบบสอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในการควบคุมต้นทุน และเวลาการก่อสร้างบ้าน จำนวน 50 คน แล้วนำข้อมูลที่ได้เกี่ยวกับแนวทางการควบคุมต้นทุนและเวลามาจัดลำดับความมีอิทธิพลของทุกแนวทาง โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งได้ข้อสรุปว่าแนวทางที่มีอิทธิพลมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ “การวางกรอบการตัดสินใจเลือกวัสดุของลูกค้าอย่างชัดเจน” “การวางแผนขั้นตอนการก่อสร้างกับผู้รับเหมา”“การวางแผนจัดซื้อวัสดุและสั่งของกับร้านค้า” “การวางแผนผังพื้นที่หน้างาน” และ “การตรวจสอบงานโครงสร้างส่วนต่างๆ กับผู้รับเหมาก่อนเทคอนกรีต” ลำดับความมีอิทธิพลของแนวทางการควบคุมต้นทุนและเวลาก่อสร้างที่ได้นี้จะช่วยให้บริษัทรับสร้าง บ้านเลือกเน้นทุ่มทรัพยากรลงไปในแนวทางที่เหมาะสมส่งผลให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันสูงขึ้น
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kpjakrap@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-02-27
Date.Modified
2561-02-27
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ธ266น 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118