ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การออกแบบภาชนะบรรจุลองกองเพื่อลดการหลุดร่วงและเน่าเสียระหว่างการขนส่ง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การออกแบบภาชนะบรรจุลองกองเพื่อลดการหลุดร่วงและเน่าเสียระหว่างการขนส่ง
Title.Alternative
The Design of containers for Longkong to reduce abscission and rot during transportation
Creator
ชื่นนภา เมฆประยูร
Subject
ภาชนะ -- การออกแบบ
Subject
การออกแบบอุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ คือ 1) ออกแบบภาชนะสำหรับบรรจุลองกองเพื่อลดการหลุดร่วงและเน่าเสียระหว่างการขนส่ง 2) การประเมินการใช้งานและประสิทธิภาพภาชนะบรรจุลองกองเพื่อลดการหลุดร่วงและเน่าเสียระหว่างการขนส่ง การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยประยุกต์ (Applied research) โดยผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สังเกตพถุติกรรมระหว่างการขนส่งและสอบถามความต้องการในการออกแบบ กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกร 177 คน พ่อค้ารวบรวมในตลาดกลาง 28 คน เพื่อนำผลไปพัฒนาภาชนะบรรจุลองกองและปรกษาผู้เชี่ยวชาญ 2 ด้าน คือ 1) ด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ 2) ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประเมินประสิทธิภาพภาชนะบรรจุลองกองด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ด้าน คือ 1) ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในระดับปานกลาง 2) ด้านวัสดุศาสตร์ใน ระดับดีมาก 3) ด้านการขนส่งในระดับดีมาก ผลการทดสอบประสิทธิภาชนะบรรจุลองกองที่ออก ตามมาตรฐาน ISTA-1A โดยการจำลองแรงสั่นสะเทือนความถี่ 240 รอบต่อนาที ระยะการสั่น 25 มิลลิเมตร เป็นเวลา 60นาทีโดยบรรจุลองกองขนาดเบอร์มาตรฐานเบอร์2ทั้งหมด 7พวงพบว่า โครงสร้างภายนอกสามารถรับแรงสั่นสะเทือนแต่โครงสร้างภายในไม่สามารถปกป้องลองกองจากแรงสั่นสะเทือนได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านการผลิตต้นแบบทำให้โครงสร้างภายในมีพื้นผิวที่หยาบ และแข็งกระด้างเกินไป ส่งผลทำให้ลองกองเกิดการหลุดร่วงและสีผิวคล้ำ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ญาดา ชวาลกุล
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
appphd_yada@yahoo.com
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-02-27
Date.Modified
2561-02-27
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ช593ก 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(การออกแบบอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
การออกแบบอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.226.36.60