ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาอุปกรณ์พอรัสซิลิกอนเปล่งแสง : รายงานการวิจัยและการพัฒนาฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาอุปกรณ์พอรัสซิลิกอนเปล่งแสง : รายงานการวิจัยและการพัฒนาฉบับสมบูรณ์
Creator
นรินทร์ อติวงศ์แสงทอง
Subject
พอรัสซิลิกอน -- วิจัย
Subject
ซิลิกอน -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. ศูนย์วิจัยอิเล็กทรอนิกส์ -- วิจัย
Description.Abstract
รายงานการวิจัยฉบับนี้ได้ทำการเสนอผลการวิจัยที่เกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติโฟโต้ลูมิเนสเซนซ์ ณ ที่อุณหภูมิห้องของพอรัสซิลิกอน โดยชั้นพอรัสซิลิกอนที่นำมาศึกษาสามารถสร้างขึ้นได้จากปฎิกริยาการกัดทางไฟฟ้าเคมี ที่เรียกว่า anodization ของแผ่นผลึกซิลิกอนในสารละลายกรดไฮโดรฟลูออริก และเมื่อทำการฉายแสงอุลตร้าไวโอเลตที่มีความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร ให้แก่พอรัสซิลิกอนก็จะเกิดปรากฎการณ์การเปล่งแสงแบบโฟโต้ลูมิเนสเซนซ์ขึ้น ซึ่งในการทดลองได้ทำการศึกษาถึงโครงสร้างและคุณสมบัติโฟโต้ลูมิเนสเซนซ์ของพอรัสซิลิกอนในส่วนของความยาวคลื่นและความเข้มแสง ที่เงื่อนไขใน anodization ต่างๆ นอกจากนี้ยังได้ทำการศึกษา ถึงผลของอุณหภูมิที่มีต่อคุณสมบัติโฟโต้ลูมิเนสเซนซ์ ตลอดจนเสถียรภาพโฟโต้ลูมิเนสเซนซ์ของพอรัสซิลิกอนที่อยู่ภายใต้แสงอุลตร้าไวโอเลตและสภาพบรรยากาศของก๊าซชนิดต่างๆด้วย จากผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใน anodization อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การเพิ่มค่าสภาพต้านทานของแผ่นผลึกซิลิกอนชนิดพี การลดค่าสภาพต้านทานของผลึกชิลิกอนชนิดเอ็น การเพิ่มค่าความหนาแน่นกระแส การลดปริมาณความเข้มข้นของสารละลายกรดไฮโดรฟลูออริก หรือการเพิ่มเวลาใน anodization มีผลทำให้ขนาดของโครงสร้างในระดับนาโนเมตร และความยาวคลื่นแสงโฟโต้ลูมิเนสเซนซ์ของพอรัสซิลิกอนเปลี่ยนแปลงลดลงได้ ทั้งนี้เป็นผลจากปรากฎการณ์ quantum size effect ส่วนการศึกษาผลของอุณหภูมิในช่วงตั้งแต่ 300 เคลวิน ไปจนถึง 20 เคลวิน พบว่าความเข้มแสงโฟโต้ลูมิเนสเซนซ์จะมีค่าเพิ่มสูงขึ้น เมื่อทำการลดอุณหภูมิภายในระบบให้มีค่าตํ่าลง ในส่วนของการศึกษาผลของแสงอุลตร้าไวโอเลต และผลของก๊าซชนิดต่างๆ อันได้แก่ ไนโตรเจน , ออกซิเจน , อากาศ และสูญญากาศ พบว่าการฉายแสงอุลตร้าไวโอเลตให้แก่ พอรัสซิลิกอนเป็นเวลานานๆ มีผลทำให้ความเข้มแสงโฟโต้ลูมิเนสเซนซ์มีการเปลี่ยนแปลงลดลงได้ และจะลดลงอย่างรวดเร็วมากเมื่อพอรัสซิลิกอนอยู่ในสภาพแวดล้อมของก๊าซออกซิเจน จากผลการทดลองนี้สนับสนุนว่าการเปล่งแสงแบบโฟโต้ลูมิเนสเซนซ์ของพอรัสชิลิกอน น่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากการรวมตัวแบบเปล่งแสงที่บริเวณผิวของนาโนพอรัสชิลิกอน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
[2544]
Date.Issued
2561-02-26
Date.Modified
2561-02-26
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH น243ร 2544
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218