ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การออกแบบอุปกรณ์ขนสัมภาระเพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้จ่ายตลาดสำหรับครัวเรือน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การออกแบบอุปกรณ์ขนสัมภาระเพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้จ่ายตลาดสำหรับครัวเรือน
Title.Alternative
The design of carrying devices suitable for household grocery shopping
Creator
ดารณี ทิพย์สิงห์
Subject
กระเป๋า -- การออกแบบ
Subject
รถเข็น -- การออกแบบ
Subject
การออกแบบอุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเรื่องนี้คือ ออกแบบอุปกรณ์ขนสัมภาระที่ตอบสนองพฤติกรรมผู้จ่ายตลาดสำหรับครัวเรือนและศึกษาความพึงพอใจของผู้จ่ายตลาดสำหรับครัวเรือนที่มีต่ออุปกรณ์ขนสัมภาระ เนื่องจากพฤติกรรมการจ่ายตลาดส่งผลให้ผู้จ่ายตลาดเกิดอาการบาดเจ็บบริเวณหลัง ไหล่ ข้อศอก ข้อมือและนิ้วมือ โดยใช้รูปแบบการวิจัยประยุกต์เพื่อให์ได้คำตอบตรงตามวัตถุประสงค์ และ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือ 1) เพศหญิง 2) อายุ 30 - 65 ปี 3) เป็นผู้จ่ายตลาดที่มืหน้าที่ซื้อสินค้า บริโภคเช้าครัวเรือน 4) ซื้อสินค้าสำหรับสมาชิกในครัวเรือน 4 คนขึ้นไปหรือจ่ายตลาดครั้งละไม่ตํ่ากว่ า 5 กิโลกรัม และเครื่องมือที่ใซในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ 2) แบบบันทึกประสบการณ์ 3)แบบสอบถามความพึงพอใจ 4) แบบสังเกต ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลเซิงคุณภาพโดยตีความ ข้อมูลด้วยวิธีการแยกประเภทของข้อมูล ความถี่ของข้อมูลตามลำดับ เชื่อมโยงและอธิบายพร้อมรูปภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลเซิงปริมาณ โดยใช้ค่าสถิติดังนี้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประมวลผล เพื่อสรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่าอุปกรณ์ขนสัมภาระเพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้จ่ายตลาดสำหรับครัวเรือน ช่วยผ่อนแรงจากเดิมได้ 69.5% และผู้จ่ายตลาดมีความพึงพอใจดังนี้ 1) ด้านรูปลักษณ์อยู่ในระดับ มากที่สุดซึ่งประกอบด้วย สีสันและวัสดุน่าใช้งาน ขนาดอุปกรณ์เหมาะสมต่อการนำไปใช้และรูปแบบมีความใหม่ 2) ด้านการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุดประกอบด้วย ความคล่องตัวขณะใช้งานในตลาด ความถนัดของมือจับ ความสะดวกในการใส่สินค้า ความเพียงพอต่อการใส่สินค้าและความสะดวกใน การขนสินค้าขณะเดินทางกลับที่พักอาศัย 3) ด้านคุณภาพของสินค้าอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย สินค้าไม่ตกหล่นระหว่างทางและสินค้ายังคงคุณภาพเดิมหลังจากกลับถีงที่พักอาศัย 4)ด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สุดประกอบด้วย อุปกรณ์ไม่ก่อให้เกิด อาการบาดเจ็บต่อผู้[ช้งาน อุปกรณ์ไม่ทำให้ผู้อื่นเกิดอาการบาดเจ็บขณะใช้งาน อุปกรณ์ไม่กีดขวาง 5)ผู้อื่นขณะเดินทาง 5) ด้านการดูแลรักษาอยู่ในระดับมากประกอบด้วย ส่วนที่ใส่สินค้าเปีอนยากและ ทำความสะอาดง่าย การจัดเก็บสะดวกและไม่เกะกะเมื่อไม่ไดใช้งาน 6) ด้านความแข็งแรงอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย โครงล้อและล้อมีความแข็งแรงและส่วนที่ใส่สินค้ารองรับสินค้าได้ดีไม่ชำรุดง่าย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สมพิศ ฟูสกุล
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
moi.sfusakul@gmail.com
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-02-23
Date.Modified
2561-02-23
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ด422ก 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(การออกแบบอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
การออกแบบอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118