ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การออกแบบผลิตภัณฑ์จัดการยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ยาสำหรับผู้สูงอายุ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การออกแบบผลิตภัณฑ์จัดการยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ยาสำหรับผู้สูงอายุ
Title.Alternative
The design of pill managine products to increase efficiency of medicine uses for the elderly
Creator
วัฒนพล อยู่สวัสดิ์
Subject
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Subject
การออกแบบอุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวหลายโรคจึงต้องรับประทานยาจำนวนมากที่มีฃ้อบ่งใช้แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความสับสนไม่สามารถรับประทานยาได้ตรงตามใบสั่งแพทย์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์จัดการยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ยาสำหรับผู้สูงอายุ ศึกษาประสิทธิภาพ ความพึงพอใจและความคิดเห็น โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้คือ กลุ่มผู้สูงอายุจำนวน 30 คนที่มีโรคประจำตัวมากกว่า 2 โรค รับประทานยาเฉลี่ยมากกว่า 5 ชนิดต่อวัน ครอบครองยามากกว่า 10 ชนิด และรับประทานยาได้ด้วยตนเอง โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ เฉพาะเจาะจงเป็นการคัดเลือกจากความสมัครใจเช้าร่วมการวิจัย และความร่วมมือในการให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใข้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสังเกตพฤติกรรม 2) แบบสัมภาษณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์จัดการยา 3) แบบประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์ 4) แบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและวิเคราะห์ข้อมูลเซิงปริมาณด้วยสถิติเซิงพรรณนา คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ ผลิตภัณฑ์จัดการยาที่ออกแบบในงานวิจัยนี้เป็นแผงใส่ซองยาแบบแขวนแสดงข้อบ่งใช้ยา ตามเวลาในการรับประทานร่วมกับวัน เดือน ปี ใข้ในการจดบันทึกและเตือนการรับประทานยา ด้านประสิทธิภาพการใช้งานพบว่า มืความซัดเจนของข้อบ่งใช้งานบนผลิตภัณฑ์สามารถมองเห็นได้ซัดเจน สามารถอ่านได้ง่ายมืค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ดืมาก ผลิตภัณฑ์จัดการยามีความโดดเด่นแตกต่างจากสภาพแวดล้อม การค้นหายาและหยิบยาได้สะดวก สามารถจำแนกจัดกลุ่มยาและข้อบ่งใช้ให้เช้าใจง่าย ช่วยให้จดจำชนิดยา ผลิตภัณฑ์ที่ผู้วิจัยทำการออกแบบสอดคล้องกับพฤติกรรมเดิมและสามารถ ช่วยให้รับประทานยาได้ถูกต้องมากขึ้นอยู่ในระดับดื ด้านความพึงพอใจพบว่า ความเหมาะสมของขนาดและรูปทรงและความน่าใช้งานมืค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ส่วนด้านความสวยงาม ความเหมาะสมของสี การเลือกใช้วัสดุ ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยด้านการใช้งานอยู่ในระดับดี
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ญาดา ชวาลกุล
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
appphd_yada@yahoo.com
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-02-21
Date.Modified
2561-02-21
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ว395ก 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(การออกแบบอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
การออกแบบอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33