ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การออกแบบพื้นที่ภายในห้องของอาคารชุดพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา แฟลตเคหะชุมชนดินแดง 1

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การออกแบบพื้นที่ภายในห้องของอาคารชุดพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา แฟลตเคหะชุมชนดินแดง 1
Title.Alternative
Space design for the interior of the residence for the aged: A case study of government's national housing authority for dindeang community 1
Creator
ศวิษฐ์ พิริยะสุรวงศ์
Subject
ห้องชุด -- การออกแบบตกแต่ง
Subject
สถาปัตยกรรมภายใน -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีสัดส่วนประซากรเพิ่มมากอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 32 ในปี พ.ศ. 2583 (สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษอิกิจและสังคมแห่งซาติ, 2556) ผ้สูงอายฺที่มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองหลวงหรือกรุงเทพมหานคร ต้องการที่พักอาศัยตามอาคารชุดพักอาศัยที่ราคาไม่สูง ประมาณ 400-1,000 บาท ต่อเดือน ซึ่งการวิจัยนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งซาติ ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2545-2564 เพื่อรองรับประชากรสูงอายุในด้านที่อยู่อาศัย การสำรวจ โครงการในเบื้องต้นพบว่าห้องของอาคารชุดพักอาศัยในแฟลต เคหะชุมชนดินแดง 1 สภาพอาคารทั้งภายนอกอาคารภายในอาคาร และภายในห้องพักอาศัย ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพทรุดโทรม เนื่องจากก่อสร้างนานแล้ว ภายในห้องมืที่เก็บของไม่เพียงพอ ไม่มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก จึงมื วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่และความต้องการของผู้สูงอายุภายในห้องของอาคารชุดพักอาศัย และนำมาวิเคราะห์แนวทางการออแบบพื้นที่ เพื่อจะนำเสนอต้นแบบการออกแบบพื้นที่ภายในห้องของอาคารชุดพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ การวิจัยเชิงคุณภาพที่ผู้วิจัยทำนี้ เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่ซองผู้สูงอายุภายในห้องของอาคารชุดพักอาศัย แฟลตเคหะชุมชนดินแดง 1 โดยศึกษาผู้สูงอายุที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 60-70 ปี จำนวน 8 คน มีรายได้น้อยกว่า 6,000 บาท ต่อเดือน ทำการสังเกตร่องรอยสภาพแวดล้อมเบื้องต้น โดยรอบของอาคารชุดพักอาศัย ภายในบริเวณอาคารชุดพักอาศัย และภายในห้องของอาคารชุดพักอาศัยใช้แบบสัมภาษณ์ ทำการสัมภาษณ์เดี่ยวเชิงลึก จากผู้สูงอายุเพื่อหาความต้องการการใซ้พื้นที่ และความสอดคล้องกับแนวคิดโมเดลสภาพแวดล้อมเพื่อการมีชีวิตที่ดืของผู้สูงอายุ (Lawton, M.P, 1975) และทำการสังเกตโดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรมการทำกิจกรรม และความต้องการการใซ้พื้นที่โดยละเอียด จัดทำทัศนียภาพและหุ่นจำลองสภาพห้องของอาคารชุดพักอาศัยให้ผู้สูงอายุพิจารณา หลังจากนั้นน่ามาปรับปรุงแก้ไขอีกรอบก่อนสรุปเป็นต้นแบบ และได้ทำการศึกษา กรณีศึกษาเปรียบเทียบอาคารชุดพักอาศัยของหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ จำนวน 3 ประเทศ จากเว็บไซต์ เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับอาคารแฟลต เคหะชุมชนดินแดง 1 ผลการวิจัยครั้งพี้บว่า พฤติกรรมการใช้พื้นที่และความต้องการพื้นที่ของผู้สูงอายุภายในห้อง ของอาคารชุดพักอาศัย พบว่าในกิจกรรมของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง 8 คน มีพฤติกรรมการครอบครองอาณาเขต โดยมีเฟอร์นิเจอร์ที่นั่งประจำ มีการครอบครองพื้นที่ส่วนบุคคลแบบบุคคล เป็นศูนย์กลางของพื้นที่รอบตัวเสมอ จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 1 ใน 8 คน มีการครอบครองอาณาเขต แบบบ่งบอกพื้นที่ (Marking Behavior) ดังนั้นการออกแบบห้องของอาคารชุดพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุควรมีพื้นที่อย่างน้อย 36 ตารางเมตร และในกรณีที่เป็นผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นควรมีพื้นที่อย่างน้อย 40 ตารางเมตร และควรมีลักษณะห้องเป็นห้องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยให้พื้นที่ที่ผู้สูงอายุนั่งประจำเป็นจุดศูนย์กลางของพื้นที่ภายในห้องการออกแบบ ดังกล่าวจะทำให้ผ้สูงอายุสามารถเช้าถึงพื้นที่ต่างๆ ภายในห้องของอาคารชุดพักอาศัยด้วยเวลาเฉลี่ย 5.2 วินาที
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วิรชฎา บัวศรี
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
buasriv@yahoo.com
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-02-09
Date.Modified
2561-02-09
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ศ286ก 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(สถาปัตยกรรมภายใน)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
สถาปัตยกรรมภายใน
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.80.32.33