ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่ส่วนให้บริการการแพทย์แผนไทยสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรณีศึกษา : เขตพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่ส่วนให้บริการการแพทย์แผนไทยสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรณีศึกษา : เขตพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี
Title.Alternative
Factors effect on spatial configuration of Thai Traditional Medicine Service in Tambon Health Promoting Hospital, Department of Health, Ministry of Public Health : A case study Suphanburi province
Creator
เหมือนฝัน สุขมนต์
Subject
โรงพยาบาล -- การออกแบบตกแต่ง
Subject
การตกแต่งภายใน
Subject
การจัดการอาคาร
Subject
สถาปัตยกรรมภายใน -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
จากการสำรวจเบื้องต้นและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ขาดพื้นทีให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนการ และหลักในการปฏิบัติงานของแพทย์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน การวิจัยนี้เป็นการมุ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อองค์ประกอบฟึนที่ส่วนให้บริการการแพทย์แผนไทย สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายในเขตพื้นที่ จ. สุพรรณบุรี ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ รพ. สต. จระเข้สามพัน รพ.สต. วังน้ำเย็น รพ.สต. บ่อสุพรรณ รพ.สต. บ้านดอนไร่ และรพ.สต. ยางนอน โดยวิตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ ศึกษากิจกรรมและพฤติกรรมการของผู้ใช้พื้นที่ และศึกษาการจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่ ที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้พื้นที่ เพื่อได้มาซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการจัดองค์ประกอบเชิงพึ้นที่ ส่วนให้ปริการการแพทย์แผนไทย งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณประกอบบางส่วนในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยการสำรวจแบบผังพื้นสองมิติ แบบผังพึ้นสามมิติ การสังเกต การสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผู้ใช้พึ้นที่ ซึ่งผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ใช้งาน พึ้นที่ภายในพื้นที่ให้ปริการแพทย์แผนโทย จาก รพ.สต.ทั้ง 5 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ให้ปริการ ได้แก่ แพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์ และผู้รับปริการ ได้แก่ ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย โดยนำข้อมูล ที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยการพรรณนาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ให้ได้มาซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่ส่วนให้ปริการการแพทย์แผนไทยสำหรับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อันธิกา สวัสดิ์ศรี
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
ksantika@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-02-07
Date.Modified
2561-02-07
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ห713ป 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(สถาปัตยกรรมภายใน)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
สถาปัตยกรรมภายใน
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.80.32.33