ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การกระทำที่มีจริยธรรมของผู้ค้าวัสดุ/อุปกรณ์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง : มุมมองผู้รับเหมาหลัก

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การกระทำที่มีจริยธรรมของผู้ค้าวัสดุ/อุปกรณ์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง : มุมมองผู้รับเหมาหลัก
Title.Alternative
Ethics of vendors affecting construction project success: A view from main contractors
Creator
ทศพร บุตรสนม
Subject
จริยธรรมในการทำงาน
Subject
ผู้ประกอบการ
Subject
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
Subject
วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
ในโครงการก่อสร้าง ผู้รับเหมาหลักที่ถูกว่าจ้างโดยเจ้าของโครงการมักจะทำสัญญาซื้อวัสดุ/ อุปกรณ์กับผู้ค้า ซึ่งการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของผู้ค้าวัสดุ/อุปกรณ์มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง จึงมีนักวิจัยหลายท่านแนะนำปัจจัยสำหรับประเมินความสามารถ ของผู้ค้าวัสดุ/อุปกรณ์ แต่มีนักวิจัยจำนวนน้อยได้แสดงให้เห็นถึง ปัจจัยที่บ่งชี้การกระทำที่มีจริยธรรมของผู้ค้าวัสดุ/อุปกรณ์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างปัจจัยที่บ่งขี้การกระทำที่มีจริยธรรมของผู้ค้าวัสดุ/อุปกรณ์ ที่ส่งผล ต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง โดยการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานในองค์กร ผู้รับเหมาหลักเกี่ยวกับระดับความสำคัญของแต่ละปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง ข้อมูลที่ได้ถูกวิเคราะห์ 2 ขั้นตอน ดังนี้ (1) ทดสอบโครงสร้างปัจจัยการกระทำที่มีจริยธรรม ของผู้ค้าวัสดุ/อุปกรณ์ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง (2) วิเคราะห์สมการโครงสร้างเพื่อหาอิทธิพลของโครงสร้าง ปัจจัยที่บ่งขี้การกระทำที่มีจริยธรรมของผู้ค้าวัสดุ/อุปกรณ์ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง ผลการวิจัยพบว่า การกระทำที่มีจริยธรรมของผู้ค้าวัสดุ/อุปกรณ์ สามารถแบ่งได้ 5 กลุ่ม พร้อมนํ้าหนักความสำคัญ ดังนี้ “จริยธรรมด้านมาตรฐานวัสดุ/อุปกรณ์” (21.09%), “จริยธรรมด้านราคา” (20.38%), “จริยธรรมด้านกระบวนการผลิต” (20.38%), “จริยธรรมด้านการเข้าประมูลงาน/เสนอราคา” (19.67%) และ “จริยธรรมด้านการส่งมอบวัสดุ/ อุปกรณ์” (18.48%) โดยโครงสร้างปัจจัยข้างต้นนี้มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างในด้าน “ความพึงพอใจ” (17.45%), “ความปลอดภัย” (17.45%), “เวลา” (17.13%), “สิ่งแวดล้อม” (16.51%), “คุณภาพ” (16.20%) และ “ค่าใช้จ่าย” (15.26%) ซึ่งโครงสร้างปัจจัยนี้จะช่วยเป็นแนวทางในการคัดเลือกผู้ค้าวัสดุ/อุปกรณ์ที่มีจริยธรรม ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้างต่อไป คำสำคัญ: จริยธรรม, ผู้ค้าวัสดุ/อุปกรณ์, ความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง, แบบจำลองสมการโครงสร้าง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง
Contributor.Role
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
kpjakrap@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2561-02-07
Date.Modified
2561-02-07
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
วพ. ท237ก 2559
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Descipline
วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.80.32.33